تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشاء تحول ایجاد كردمشناسه محصول: 1268228
موجود

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشاء تحول ایجاد كردم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشاء تحول ایجاد كردم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشاء تحول ایجاد كردم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشاء تحول ایجاد كردم

تعداد صفحات: 18 صفحه

قیمت: 2500 تومان

مدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)

مختصری از متن اقدام پژوهی:

چکیده

ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای، مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم.

همین امر باعث شده دست به تحقیق وتنحص دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی  این درس که همان فراگیران می باشند ؛رجوع نمودم که با جوابهای خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند، سعی کردم که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم. که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد.

همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم.

که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم.

نتایج حاصله بسیار مطلوب وحتی دربرخی موارد فراتر ازانتظار من بود وبعداز اجرا تاثیر شگرفی درکلاس های انشا به جا گذاشت.

فهرست

مقدمه: 1

توصیف وضعیت موجود. 1

گردآوری اطلاعات (شواهد1) 3

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4

خلاصه ی یافته های اولیه. 4

معیارهای ارزشیابی.. 7

چگونگی اجرای راه جدید. 8

گردآوری اطلاعات (شواهد2) 9

نتیجه گیری.. 11

فهرست منابع. 12

 

مقدمه: توصیف وضعیت موجود

حدود17سال است که درمقطع راهنمایی منطقه ی بیستون ودرروستاهای دورونزدیک آن مشغول به تدریس زبان وادبیات فارسی :وهمچنین تدریس انشاونگارش به صورت هفته ای یک اعت می باشم.

درتمام مدتی که رس انشا ونگارش راتدریس می کردمهمیشه بی توجهی وبی علاقه گی خاصی که دانش آموزان نسبت به این درس داشتند ذهن مرا به خود مشغول کرده بود تاعلت این امر رابیابم معولا درساعات انشا ابتدا موضوع انشایی رابه بچه ها می دادم وزمانی که آنها دست به کار نوشتن درباره ی موضوع جدید می شدند به دلیل کمبود وقت عده ای  ازدانش آموزان رابرای خواندن انشایی قبلی خود انتخاب می نمودم وانشای بقیه ی دانش آموزان راخودم می خواندم ونمره می دادم.

باخودهرچه فکر می کردموسنگین وسبک می نمودم این وضعیت رازیاد مطلوب خود ودانش آموزان نمی دیدم وزیاد ازاین شیوه نه خودم ونه دانش آموزان لذت نمی بردم. حتی گاهی اتفاق می افتاد که همکاران دیگر تقاضا می کردند که زنگ انشارابه آنها اختصاص دهم!

تصمیم گرفتم؛ این موضوع را باصاحبان اصلی کلاس انشا ونگارش که همان دانش آموزان هستند درمیان بگذارم.

یک روز که وارد کلاس شدم بعداز احوال پرسی ومراسم آغازین کلاس ازبچه ها خواستم که دفترهای انشای خود را درنیاورند وبه جای آن بیایندوبه این پرسش ها پاسخ دهند که:

چرا بیشتر دانش آموزان علاقه چندانی نسبت به درس انشا ونکارش ندارند؟

ازآنها خواهش کردم که به دقت به این سوال بیندیشندوپاسخ دهند.

آنها با اشتیاق به صحبتهای من گوش کردند وبعدبه دنبال جواب این سوال درذهن خود سیر کردند وهمهمه ی عجیبی درکلاس به وجود آمد. دانش آموزان باشوق خاص کودکی می خواستند دراین  بحث شرکت کنند. چکیده ی نظرات آنها درذیل می آید:

 • از دوره ی ابتدایی تاکنون خیلی ازمعلمان به درس انشا اهمیت زیادی نمی داند.
 • درس انشا خواندن ندارد وآخر سرهم نمره می گیریم
 • نوشتن انشا که فایده ای ندارد وبه درد نمی خورد.
 • خیلی ازمعلمها به این درس اهمیت نمی دهند وآن راخوب تدریس نمی کنند.

وخیلی مطالب دیگر که اکثر آنها رایاداشت کردم وبه دانش  آموزان قول دادم که باکمک آنها راه حل مفید ومناسبی برای این درس پیدا کنم.

گردآوری اطلاعات (شواهد1)

برای رسیدن به پاسخ مطلوب دراین کارتصمیم گرفتم علاوه بردانش آموزاننظر دیگر همکاران رانیز جویا شوم، اما مشکل این بود که تنها دبیر درس انشا ونگارش آن مدرسه خودم بوم. اما به هرحال بعداز گفتگوبامدیر مدرسه قرار شد موضوع رادرشورای دبیرانآموزشگاه که به صورت ماهیانه تشکیل می شود مطرح کنم.

درروز جلسه بعداز مطرح شدن کم وکاستی های مدرسه همان سوالی راکه ازدانش آموزان پرسیده بودم ازهمکاران نیز پرسیدم وبه آنها گفتم: به نظر شما !

چرا دانش آموزان اشتیاق زیادی نسبت به درس انشا ندارند؟

ابتدا سکوت سنگینی حکم فرما شد اما طولی نکشید که یکی از همکاران صاحب نظر شروع به صحبت نمود ودیگر همکاران نیز بحث های ایشان راتکمیل نمودند.

نکات جالبی درصحبتهای ایشان بود که عمده ی آنها رایادداشت کردم. بعضی ازنظرات شبیه آرای دانش آموزان وبرخی دیگر پخته تر ومتین تر بود.

بعد از این جلسه:

به پیشنهادمن قرار شد این موضوع رادرجلسه ی اولیا ومربیان که درهمان ماه برگزار می شد ؛بااولیای دانش آموزان درمیان بگذارم. درروزجلسه باچند تن ازوالدین که انسانهای فرهیخته ای بودند موضوع رادرمیان گذاشتم.

چکیده ی نظرات وصحبت های آنها رایادداشت کردم اطلاعات خوبی دراین زمینه داشتند. همچنین دریکی ازگردهمایی های منطقه موضوع رابادبیران ادبیات درمیان گذاشتم. وواقعا این امر به صورت موشکافانه وبسیار دقیق درآن جلسه بررسی شد. ومن توانستم بهره ی زیادی ازآن جلسه ونظرات جامع وتخصصی همکاران ببرم وبه همین دلیل بسیاری ازجوابهای آنها  رایادداشت نمودم.

تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس ازمطالعه ی دقیق نوشته ها ومدارکی که جمع آوری کرده بودم تک تک آنها را به دقت مورد تجزیه وتحلیل قرار دادم.

نواقص وکمبودهای کلاس انشاونگارش تااندازه ای آشکارشده همچنین اصول تدریس انشا ونگارش نیز تعیین گردید وراه های گوناگون روش تدریس انشا ونگارش  فهرست شد.

خلاصه یافته های حاصل ازاین تجزیه وتحلیل به شرح ذیل می آید:

خلاصه ی یافته های اولیه

 • ضعف واژگان پایه دانش آموزان
 • آموزش ندیدن بسیاری ازدبیران ونخواندن روش تدریس های تخصصی
 • آشنا نبودن تعدادی ازدبیران باادبیات کودک ونوجوان
 • نبود تنوع درتدریس انشا
 • تخصصی نبودن تدریس دردوره ی ابتدایی
 • ناآشنایی برخی ازطراحان کتاب دوره ی راهنمایی به این امر
 • نبود معیار استانداردومشخص برای ارزشیابی درس انشا
 • آشنا نبودن باسلاین وعلایق وظرفیت فکری دانش آموزان درهنگام گفتن موضوع انشا
 • ناآشنایی بسیاری ازدبیران انشا باانواع نگارش
 • دادن درس انشا به صورت اضافه کار به دبیران غیر تخصصی

 

چند نکته درباره ی نگارش

نوشتن شکل پیچیده ی زبان است. بین قدرت نوشتن وتوانایی خواندن ودرک مطلب رابطه ای مستقیمی  وجوددارد پس دانش آموز می تواند به خوبی ازعهده ی این مهارت برآید که درارکان دیگر زبان توانایی لازم راکسب کرده باشد. اوزمانی  می تواند خوب بنویسد  که درگوش دادن، سخن گفتن وخواندن مهارت کافی داشته باشد.

مهارت درنوشتن ونگارش مستلزم داشتن اطلاعات مقدماتی وتوانایی  تبادل افکار واندیشه هاست اطلاعات راازطریق تحصیلات ومطالعه می توان به دست آورد وتوانایی برقراریارتباط نیز ازطریق خواندن، نوشتن وگفتگو کردن به دست می آید.گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

خرید آنلاین


نظرات کاربران

ارسال نظر

ّّّّّّّ

کلمات کلیدی

سایر محصولات

نتيجه اي براي جستجوي شما پيدا نشد. Could not Connect to databaseMySQL server has gone away
logo-samandehi