تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود تحقیق جزوه بهداشت و ایمنی کارشناسه محصول: 1118525
موجود

دانلود تحقیق جزوه بهداشت و ایمنی کار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق جزوه بهداشت و ایمنی کار

دانلود تحقیق جزوه بهداشت و ایمنی کار

فهرست مطالب

بخش اول-کلیات بهداشت

فصل 1- سلامتی و بیماری

فصل دوم2- بهداشت فردی

1-2 بهداشت فردی

2-2 بهداشت عمومی

فصل 3- بهداشت حرفه ای

1-3 کلیات بهداشت حرفه ای و تاریخچه

2-3 عوامل زیان آور محیط کار

1-2-3 عوامل زیان آور فیزیکی

2-2-3 عوامل زیان آور شیمیایی

3-3-3 عوامل زیان آور بیولوژیکی

فصل 4- ارگونومی

فصل 5- تسهیلات بهداشتی کارگاه

بخش دوم :ایمنی

فصل 6-حوادث

 

 

فصل اول

                                    سلامتی و بیماری

 


گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق جامعه شناسي ازدواج و خانوادهشناسه محصول: 1118527
موجود

دانلود تحقیق جامعه شناسي ازدواج و خانواده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق جامعه شناسي ازدواج و خانواده

دانلود تحقیق جامعه شناسي ازدواج و خانواده

چكيده :

يكي از مهمترين حوزه هاي جامعه شناسي مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادي است كه از طريق آن مرد و زن با هم پيمان زناشويي مي بندند. اين پديده اجتماعي شديداً تحت تاثير اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بوده و افزايش و كاهش، ميزان، نوع و عوامل موثر بر آن ارتباطي تنگاتنگ با شرايط جامعه دارد و با توجه به اينكه در يك ساخت اجتماع شكل گرفته يك نماد اجتماعي محسوب شده و در خود نابساماني ها و به طور كل ويژگي هاي جامعه را منعكس مي سازد. ازدواج وتشکیل خانواده ازقدیمی ترین نهادهای زندگی بشر است که ازدیر باز موردتوجه متفکرین علوم اجتماعی ، علوم اخلاقی ، علمای مذهبی وسایر دانشمندان  قرارگرفته است. دردهه های اخیر به علت پیچیدگی های امورمربوط به ازدواج ، دامنۀ مسائل مربوط به آن به قلمروهای علوم دیگری همچون علم اقتصاد، جمعیت شناسی و علم سیاست نیز کشیده شده است .

 

هریک ازاین علوم به فراخور حیطۀ تخصصی اشان به جنبه هایی ازمسئلۀ ازدواج پرداخته ودرتبیین مسائل مربوط به آن ونیز ارائۀ راه حل هایی برای زدودن نابهنجاریهای عارض برآن با توجه به فرهنگ ، مذهب وشرایط اقلیمی گوناگونی که در جوامع مختلف وجود دارد ، کوشیده اند .

 بدیهی است که ازدواج همچون هرپدیدۀ اجتماعی دیگری دارای هنجارهایی است که این هنجارها نسبت  به هر جامعه ای ونیز هر مقطع زمانی متفاوت می باشند . در کشور ما نیز در دوران کنونی ، مسائل ازدواج دارای ویژگیهای خاص خود می باشد . ازیکطرف ایران همچون سایر کشورهای جهان سوم درمرحلۀ گذار از سنت به مدرنیته است که تغییرات اجتماعی وسیعی رادرهمۀ پدیده های اجتماعی ازجمله درازدواج وهمسرگزینی ایجاد کرده است ؛ تغییراتی که موجب شده است تا مردان وزنان نگرش نوینی ازپیوند زناشویی وازدواج داشته باشند وآنرا نه فقط به عنوان یک رابطۀ جنسی وتولید فرزند بلکه برای بوجود آوردن یک زندگی کمال گرا ، توأم باعشق وهمدلی وهمدمی بدانند . دنیای جدید باعث بالا رفتن سطح آگاهی های اجتماعی ، سواد عمومی وتحصیلات شده وبه موازات آن سطح توقعات وانتظارات مردان وزنان به مراتب بیشترازگذشته شده است . ازطرف دیگر درعصرمدرنیته ، تمایزات وتفاوتهای فرهنگی واجتماعی گروههای اجتماعی ونیز آحاد جامعه بیشتر شده وهمانندی های گذشته کم رنگ شده است . علاوه براینها درکشورما وقوع انقلاب اسلامی درسال  ۱۳۵۷،موجب شد تاتغییرات دیگری درجامعه بوجود آید ؛ بخشی ازاین تغییرات ناشی ازروند اسلامی کردن جامعه درفردای انقلاب بود. بخشی دیگر به علت نقش اجتماعی زنان درجامعه وگرایش آنها به تحصیلات بالاتر واحراز صلاحیت هایی همانند مردان دربدست گرفتن مشاغل خارج ازمنزل قرارداشت . این همه باعث شد تاهمسرگزینی ازشکل سنتی خارج شده وبامسائل دیگری که درنوع خود درکشورماتازگی داشت ، مواجه شود . نکته دیگری که دردهۀ اول بعد ازانقلاب( دهۀ  ۱۳۶۰) بوجود آمد وبعدها پدیدۀ ازدواج وهمسرگزینی رابرای جوانان به شدت تحت تأثیر قرارداد، میزان بالای موالید درآن دهه بود که دردهۀ  ۱۳۸۰آنچه راکه تحت عنوان " عدم تعادل جمعیتی درسن ازدواج " نامیده می شود ، راموجب شد . دراین مقاله سعی خواهدشد تامسائل ومشکلات عمدۀ همسرگزینی وازدواج رادرایران کنونی ازدیدگاه جامعه شناختی موردبررسی قراردهیم .

نگاهی به ازدواج در ایران در اعصار گذشته :

خانواده وازدواج ازنهادهای نخستین است به این معنی که درتمام دورانهای زندگی بشر ودرهمۀ جوامع وجود داشته است . همانگونه که خانواده درگذر تاریخ اشکال متنوعی رادرهرجامعه ای به خود گرفته وازخانواده های گسترده ، پدرتباری ، پدرسری ، مادرتباری ، مادرسری و..... صحبت به میان می آید ، ازدواج وهمسر گزینی نیز شیوه های گوناگونی درهرنقطه ازجهان ودرایران داشته است . هرچند بسیاری از انواع خانواده ها وشیوه های ازدواج وهمسر گزینی درکشورما ازبین رفته ویارواج خودراازدست داده است ، اما درجای جای این کشورپهناور می توان آثاری از قدیمی ترین انواع آنهارا پیدانمود . آنچه مسلم است ، همچنانکه نهاد خانواده درایران تغییرات اساسی بخود دیده است ، ازدواج وهمسرگزینی نیز تحول بنیادی پیدانموده است.  دراین مورد چنین نوشته میشود که :                            

 " دردوران قبل ، همسر گزینی به شدّت تحت فشار اجتماعی بود . انتخاب همسر نه بر اساس میل وعلاقۀ دوطرف به ازدواج ، بلکه به دلیل " جبر اجتماعی " صورت می گرفت . درجامعه ای که فردیت مطرح نبود، علائق فردی نیز ارزشی نداشتند  .... تنها راه ارتقاء پایگاه اجتماعی ، ازدواج بود هرچند که زن متأهل معمولأ تحت سلطۀ مادرشوهر بود وشوهر نیز برروی او اعمال قدرت می کرد ، امابتدریج با انتقال اقتدار شوهر به زن درحیطه های خاص ، زن تبدیل به فرد فرمان دهنده وپس از فوت مادرشوهر ، به بالاترین مقام خانه می رسید به این ترتیب برای دختران ، ازدواج تنها امکان کسب یک نقش اجتماعی قابل قبول جامعه بود . مردها نیز مجبوربه ازدواج بودند ، زیرا ادارۀ واحد خانه که درعین حال محل تولید نیز بود ، بدون وجودزن که قسمتی از کارها رابرعهده گیرد امکان نداشت . باازدواج ، مردمجرد تبدیل به مرد متأهل می شد که اهمیت اجتماعی بالاتری ازمرد عزب داشت . درعین حال پس از ازدواج دارای فرزندانی می شد که هم به او کمک می کردند وهم به عنوان ورثه ، از مایملک خانوادگی محافظت می کردند ....... ازدواجهای مجدد به فراوانی دیده می شد ، بطوریکه افراد هرچند گاه یکبار ، باهمسر جدیدی زندگی خودرا آغاز می کردند . علت آن ، میزان بالای مرگ ومیر زنان ومردان بود . مرگ ومیر زنان معمولأ ناشی اززایمان بود . مردی که همسرش فوت می کرد ، بخصوص اگر فرزند یافرزندانی داشت ، نمی توانست بدون کمک زن امور خانواده رابچرخاند ، پس باگذشت زمانی کوتاه دوباره ازدواج می کرد وچون اصل عمدۀ ازدواج ، فرزندآوری بود سعی می کرد بازن جوانتری که قادر به آوردن فرزندان بیشتری باشد ، ازدواج کند .

 

 

 

فایل ورد 15 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق تمبرشناسه محصول: 1118528
موجود

دانلود تحقیق تمبر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق تمبر

دانلود تحقیق تمبر

مقدمه

در عصر حاضر، پيشرفت هاي صنعتي و بهره‌گيري از آنها در عرصه هاي مختلف زندگي، انتقال پيام و برقراري ارتباطات را آسان كرده‌ است. اما هنوز هم، اختلافات فرهنگي، زباني و توانايي‌هاي متفاوت جوامع در بهره‌برداري مناسب از وسايل انتقال ارتباطات جديد و پيشرفته در سطح وسيع و همه جانبه، جزو موانع استفاده از اطلاعات است. جامعه‌اي كه به دليل نداشتن توان اقتصادي مناسب نتواند در همه زمينه‌ها از علوم و تكنولوژي پيشرفته براي ايجاد ارتبط و در نتيجه انتقال اطلاعات استفاده كند، مسلماً به اندازة يك جامعه پيشرفته قدرت برابري در مقابل رويدادها و يا رفع نيازهاي متفاوت اعضاي خود را ندارد.

بنابراين، وجود يك وسيله برقراري و ارتباط و انتقال پيام جهاني كه به قدر راههاي ديگر ارتباطي نياز به پشتوانه هاي اقتصادي نداشته  باشد، بسيار مهم است و تمبر از جمله وسايلي است كه اين منظور را برآورده مي‌كند.

تمبر بهترين وسيله ارتباطي و اطلاعاتي است. خواه بر روي آن يك شاهكار هنري نقش بسته باشد و خواه طرحي نمادي، يا يك عكس كوچك را در برگيرد. تمبر پستي اين توانايي جالب توجه را دارد كه اصول زيبايي شناسي را تعميم داده و به عنوان ابزاري در خدمت فرهنگ قرار گيرد.

تمبر در جوامع مختلف بشري نقش‌هاي مختلفي را از جهات فرهنگي و سياسي ايفا كرده است كه از بين آنها مي‌توان به نشر فرهنگها، ايجاد روابط دوستانه بين ملتها، برقراري عدالت و صلح جهاني، تشويق ملتهاي قدرتمند براي كمك به مردم نيازمند در جهان سوم، ايجاد انگيزه‌هاي بشر دوستانه وآزادي ملتها از سلطه خودكامگان اشاره كرد.

اين نياز به ارتباط و تبادل فرهنگي ارزش تمبر پستي را بر همگان روشن مي‌سازد. تمبر پستي با زبان تصوير، يا به عبارت ديگر استفاده از يك زبان همگاني سخن مي‌گويد: زباني كه احتياج به ترجمه ندارد و در همه جاي دنيا و در هر فرهنگي مي‌تواند پيام رسان باشد. اين قطعه كوچك و جهانگرد ، تصوير است واجد ارزش‌هاي هنري، همراه با خلاقيت و زيبايي كه هدف خاص هنرمند راكه همانا پيام رساني است، برآورده مي‌كند.

هنرمند درك حس بصري پيام‌گيرنده را در انتقال بهتر مفاهيم در اختيار مي‌گيرد و به كمك عوامل فني و چاپ در به دست‌آوردن ماحصل كار، كوشش مي‌كند. كاري كه پيش از هرچيز يك اثر هنري است.

استفاده از تمبر فاصله‌هاي مكاني و زباني موجود بين ممالك را از بين رده و با يك زبان واحد، مردم دنيا را متحد مي‌كند.

آنچه در تمبر به عنوان يك رسانه‌فراگير اهميت دارد، پيام هاي گوناگوني است كه از طريق آن به تمام دنيا منتقل مي‌شود. پيامي كه تحت تاثير ديدگاهها، علايق و دستاوردهاي مختلف يك جامعه قرار دارد. بطوريكه مجموعه تمبرهاي پستي هر كشور نمايانگر تاريخ معاصر، ميراث‌هاي فرهنگي، ايدئولوژي و روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي حاكم بر آن كشور است.

هر تمبر يك پيام بصري به همراه دارد كه از دو جهت زيبايي‌شناسي و فني قابل بررسي است. طراحي مناسب تمبر و استفاده مناسب از عوامل فني و چاپ مي‌تواند در خدمت انتقال بهتر اين پيام باشد.

تمبر بدون هيچگونه مانعي به اقصي نقاط كره زمين فرستاده مي‌شود و پيام نهفته خود را بي‌هيچ اداعي به گيرنده پاكت مي‌رساند و به علت گستردگي استفاده از تمبر در جهان، پيام تمبر مي‌تواند از مرزهاي يك كشور بگذرد و به كشورهاي دوست و متحد و يا مخالف و حتي دشمن برسد و اينجاست كه با جرات مي‌توان گفت تمبر مخاطباني بمراتب بيشتر از تيراژ خود و جمعيت كشوري كه تمبر در آن منتشر شده ، دارد.

آنچه در تمبر به عنوان يك رسانه فراگير به چشم مي‌خورد، پيامهاي گوناگوني است كه از طريق آن به تمام مخاطبين منتقل مي‌شود.

 

 

 

فایل ورد 21 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق راكت فضاييشناسه محصول: 1118455
موجود

دانلود تحقیق راكت فضايي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق راكت فضايي

دانلود تحقیق راكت فضايي

يكي از ديرينه‌ترين آرزوهاي بشر در طول زمان سفر به فضا بوده است. البته سالها اين موضوع آرزويي دست نيافتني و افسانه‌اي فرض مي‌شده است تا اينكه بالأخره اين انسان معجزه‌گر به نيروي عقل و خرد و خلاقيت خويش توانست به كره‌ي ماه گام نهد و اين آرزوي ديرين خود را به عمل تبديل كند.قدرتي كه اينبار به ياري بشر آمد تا با آن فضا را فتح كند،قدرتي به نام راكت بود.

یك راكت، وسیله، موشك و یا هواپیمایی است كه با بیرون دادن گاز از ته خود به جلو حركت می كند. راكت ها بیشتر برای مقاصد نظامی، حمل ماهواره ها به مدارها، سفرهای فضایی و برای پژوهش دیگر سیارات استفاده می شوند.

راكت ها پیشینه ای طولانی دارند و در برخی از كتاب ها، حتی تاریخ هزار ساله برای آنها ثبت شده است. راكت ها وسایلی بودند كه انسان را در قرن 21 برای اولین بار به كره ماه رساندند و هم اكنون هم توریسم فضایی تنها با كمك این وسایل انجام می شود.


تاریخچه

كلمه راكت از كلمه Rocchetta ایتالیایی گرفته شده كه نام یك ترقه بسیار ابتدایی است كه توسط موراتوری در سال 1379 ساخته شد.نخستین فناوری های ساخت راكت توسط چنگیزخان مغول هنگامی كه روسیه و قسمت هایی از شرق و مركز اروپا را فتح كرد ابداع شد. البته خود چنگیزخان هم هنگامی كه شمال چین را فتح كرد از طریق چینی ها به این فناوری رسید و به سرعت متخصصین راكت سازی چینی را به استخدام خود درآورد و برای اولین بار در سال 1241 میلادی در جنگ سجو از تسلیحات راكت مانندی استفاده کرد.

البته در آن زمان راکت به معنی وسیله ای بود که با مواد منفجره پرتاب می شد و بدون هدایت مسیرش را طی می کرد. مسلمانان هم برای اولین بار در دنیا و به دست خودشان راكت ساختند و علیه شاه لوئیس نهم فرانسوی در سال1268 میلادی استفاده كردند.

اما دو دانشمند یكی از بلوك شرق و دیگری از بلوك غرب بودند كه با ساختن راكت هایی عصر فضا را رقم زدند. كورولوف از شوروی و فون براون دانشمند نازی بعد از جنگ به استخدام آمریكا درآمدند. از تلاش های موازی آنها بود كه الان سفرهای فضایی میسر شده. آن دو همیشه آرزو داشتند كه با هم همكار بودند.

 اما دست رسی به فضا پیچیدگی و مشکلات خاص خود را دارد. راه یابی به فضا پیچیده است، چرا که باید با بسیاری از مشکلات روبرو شد. مثلا: وجود خلا در فضا ، مشکلات گرما و حرارت ، مشکل ورود مجدد به زمین ، مکانیک مدارها ، ذرات و باقی مانده‌های فضا ، تابشهای کیهانی و خورشیدی و طراحی امکانات برای ثابت نگه داشتن اشیاء در بی وزنی.

دانلود تحقیق دلفینشناسه محصول: 1118460
موجود

دانلود تحقیق دلفین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق دلفین

دانلود تحقیق دلفین

دُلفین پستاندار دریایی از رده آب‌بازان می‌باشد. خانواده دلفین با ۱۷ جنس و ۳۵ گونه بزرگ‌ترین خانواده زیر راسته نهنگهای دندان دار محسوب می‌شود.اعضای این خانواده در تمام آبهای آزاد جهان و همچنین بعضی رودخانه‌های در امتداد آب شیرین انتشار دارند.این خانواده از دوره ائوسن ظاهر شده‌اند. پوست بدن دلفینها معمولاً صاف و برهنه‌است. ممکن است در سر و تنه تعدادی از آنها مو وجود داشته باشد. از گوش‌های خارجی فقط سوراخ کوچکی نمایان است و سوراخ بینی که یک یا دو عدد می‌باشند در بالا و عقب سر قرار گرفته‌اند تا عمل تنفس در سطح آب را سهولت بخشند این سوراخ‌ها به‌وسیله پرده‌ای خود به خود بسته می‌شوند. تعداد دندانها زیاد و در بعضی گونه‌ها به ۲۶۰ عدد می‌رسد و عمدتاً از ماهیها و سرپایان و حتی دلفین‌های کوچک‌تر تغذیه می‌کنند. طول آنها از ۲/۱ الی ۹/۳ متر و وزنشان از ۲۳ تا ۱۳۶ کیلوگرم متفاوت گزارش شده‌است.

دانشمندان بر این باورند که هنگامی که یک دلفین می‌خوابد فقط نیمی از مغز او استراحت می‌کند نیمه دیگر بیدار باقی می‌ماند تا دلفین به شکل طبیعی عمل کند پس از مدتی، دو نیمه مغز کارهایشان را با هم عوض می‌کنند.

دلفین در فرهنگ ایرانی

در فرهنگ ایرانیان دلفین بستگی نزدیکی با آیین مهر دارد چنانکه در بسیاری از آثار برجا مانده از این آیین ، مهر در دوران کودکی و در کنار مادرش ناهید یا به تنهایی سوار بر دلفین دیده می شود. در نقش نوعی از فرش های زیبای ایرانی با نام « ماهی در هم » یا « هراتی » نیز می توان ردی از دلفین و پیوند آن با دیگر نمادهای آیین مهر همچون گل نیلوفر را یافت.

دلفین پوزه‌ بطری

دلفین پوزه‌بطری از گونه دلفین‌هایی است که به وفور در آکواریوم‌های دنیا جهت عملیات نمایشی به کار گرفته می‌شود. از نقطه نظر پراکندگی در اکثر اقیانوس‌های جهان از جمله خلیج فارس وجود دارد با وزنی در حدود ۲۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم طولی معادل ۲تا۴ متر و ردیف دندان‎هایی که در هر ارواره از ۲۲تا۲۶ دندان تشکیل شده تقزیبا هر ۲ سال یک بار بچه‎دار می‎شود و دلفینی به طول ۱متر و وزنی معادل ۳۷ کیلوگرم را به مدت ۱سال با شیر مادر تغذیه می‌کند و طول عمری معادل ۲۶ تا۳۰ سال دارد.

   دلفین پوزه‌ بطری

دلفین سیاه

دلفین سیاه گونه‌ای از خانواده نهنگ‌های خلیج فارس می‌باشد که رنگ تیره بدن وی را از سایر گونه‌های این خلیج جدا میسازد رنگی بین خاکستری تیره مایل به سیاه البته بسیاری از دلفین‌ها پس از مرگ رنگ پوست را با این رنگ تعویض می‌کنند که شاید موجبات اشتباه را هم فراهم کند. دلفین سیاه به دندان‎هایی با قطر بیش از ۲۵ میلیمتر مجهرند که به نوعی در برخی موارد حمله این‎گونه به دیگر دلفین‎ها را فراهم می‎آورد اما عمدتاً به علت سرعت کمتر در قیاس با سایر هم گونه‌ها ناکام می‌ماند. از نقطه نظر پراکندگی در اکثر دریاهای گرم و معتدل جهان از جمله خلیج فارس یافت می‌شود. همچنین وزنی معادل ۲تن و طولی بین ۴ تا ۶متر و زمان باروری ۱۵ ماه و زادآوری بچه دلفینی معادل ۲ متر از دیگر ویژگی‎های این گونه محسوب می‌شود.

دلفین یونس

 

 

 

فایل ورد 11 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق دلایل علمی عاشق شدنشناسه محصول: 1118463
موجود

دانلود تحقیق دلایل علمی عاشق شدن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق دلایل علمی عاشق شدن

دانلود تحقیق دلایل علمی عاشق شدن

فهرست مطالب

 

دلایل علمی عاشق شدن.. 1

3 مرحله عشق... 2

آیا عشق شیوه تفکرتان را تغییر می دهد؟. 3

عشق نیاز به ناپیدایی دارد. 3

و در نهایت... چگونه عاشق شویم.. 5

لزوم مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج.. 6

مشاوره و آموزش پیش از ازدواج چیست؟. 8

در این جلسات باید به دنبال چه بود؟. 9

مرزهاي ميان فردي... 12

مراحل تعيين مرز. 15

انواع مرزها 16

 

دلایل علمی عاشق شدن

چه زمانی متوجه حضور کسی در قلب خود میشوید؟ عشق در کیمیای ذهنتان باعث چه رویدادی میگردد؟ و آیا عاشق شدن صرفاً طریقه ای طبیعی برای حفظ بقای نوع بشر است؟

ما نام عشق را بر آن می نهیم. عشق به مانند روشنای آفتاب حس میگردد. اما روح بخش ترین احساسات انسانها شاید همین راه حل زیبای طبیعت برای بقای نسل آدمیان و تولید مثل آنها باشد.

مغر توسط مجموعه ای از مواد شیمیایی اثر بخش، ما را در دام عشق گرفتار می آورد. تـصور بر این است که در حال گزینش شریکی برای خود هستیم، در حالی که ممکن است طعمه ای دلباخته برای دام دوست داشتنی طبیعت بیش نباشیم.

آنگونه که شما تصور میکنید نیست...

روان پژوهان نشان داده اند در حدود 90 ثانیه تا 4 دقیقه زمان لازم است تا شما درباره عشق کسی تصمیم گیری نمایید.

تحقیقات گویای این مطلب میباشند:

 • %55از طریق زبان جسمانی علاقه پدید می آید
 • %38 از طریق لحن صدا و سرعت سخن گفتن
 • فقط %8 از طریق گفتگو عاشق میشوند

 

 

3 مرحله عشق

روانشناسان برای عشق سه مرحله پیشنهاد نموده اند: شهوت، مجذوبیت و تعلق. هر کدام از این مراحل بدلیل وجود هورمونها و مواد شیمیایی خاصی ایجاد میشوند.

مرحله 1: شهوت

این اولین مرحله عشق بوده و در هر دو جنس زن و مرد بدلیل وجود هورمونهای جنسی استروژن و تستسترون پدید می آید.

مرحله 2: مجذوبیت

زمانی شگفت انگیز، هنگامیکه به عشقی حقیقی مبتلا شده اید و بسختی میتوانید به دیگران فکر کنید. دانشمندان بر این باورند که سه انتقال دهنده عصبی اصلی در این مرحله دخیل میباشند: آدرنالین، دوپامین و سروتونین

آدرنالین

 

 

فایل ورد 16 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق شهر الکترونیکشناسه محصول: 1118438
موجود

دانلود تحقیق شهر الکترونیک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق شهر الکترونیک

دانلود تحقیق شهر الکترونیک

مقدمه

پس از مطرح شدن مبحث جامعه اطلاعاتي در جهان وتصويب اصول وطرح اجرائي آن در ژنووتونس بحث شهرهاي الكترونيك ودولت الكترونيك بسيار جدي تر شده است. جامعه جهاني با شعار جامعه اطلاعاتي به دنبال تبيين شهرهاي الكترونيكي است. در واقع شهر الكترونيكي عبارت است از دسترسي الكترونيكي شهروندان به خدمات سازمانهاي شهري به صورت شبانه روزي وهفت روز هفته به شيوه اي قابل اطمينان امن ومحرمانه در اين مقاله در قالب چهار بخش به اين مسئله مي پردازيم:

 • مزاياي و مفاهيم شهر الكترونيك
 • مدل شهر الكترونيك
 • شهر الكترونيك در ايران
 • دموكراسي الكترونيك

الف- مزاياي شهرالكترونيك: اين شهرها تفاوت عمده اي با شهرهاي سنتي دارند. در اين شهرها بسياري معضلات ومشكلات شهرهاي سنتي مانند آلودگي هوا،ترافيك، انتظار در صفوف اماكن خدمات رساني عمومي،هزينه هاي زياد نگهداري وتوسعه سيستم حمل ونقل و بزرگراههاي شهري وجود ندارد. شهر الكترونيك از ديد يك كاربر سايت است كه از آن دسترسي به تمام خدمات شهري ممكن است.

اين وب سايت درگاه ناميده ميشود.

زمان هايي كه با استفاده از امكانات شهرهاي الكترونيك براي شهروندان ذخيره مي شود را ميتون با مطالعه، استراحت، رسيدن به خانواده، تفريح وامور فرهنگي ومذهبي يا هر كار دلخواه ديگري صرف كرد.

در شهرهاي الكترونيك انجام كليه فعاليت هاي بانكي اداري،تجاري، تفريحي، اطلاعات، علمي، آموزشي ،سياسي، مسافرتي، درماني، كاريابي ازطريق اينترنت انجام مي شود.

در اين شهرها ادارات مجازي هستند كه روي اينترنت قرار دارند و تنها با استفاده از آدرس سايت ادارات به آنها دسترسي مي توان پيدا كرد. بانكداري الكترونيك يعني انجام امور بانكي با استفاده از فناوري اطلاعات در اين شهر ها رايج است. در ايران نيز برخي فعاليت ها در اين زمينه انجام شده است مانند كارت اعتباري، سيستم هاي خودپرداز و…

دولت الكترونيك:

ارائه خدمات دولتي از طريق اينرنت به شهروندان است. با ايجاد دولت الكترونيك شهروندان به راحتي مي توانند با سازمان هاي دولتي ارتباط برقرار كنند. خدمات دولت الكترونيك معمولا از طريق يك وب سايت واحد صورت مي گيرد.

تجارت الكترونيك در اين شهرها رايج است. تجارت الكترونيك يعني انجام امورتجاري از طريق اينترنت.

آموزش الكترونيكي به معناي يادگيري و تحصيل از طريق اينترنت از تسهيلات ديگر اين شهرها است.

در اين شيوه جديد يك وب سايت نقش مدرسه را بازي مي‌كند و دانش آموزان با مراجعه، به وب سايت مي توانند به صورت مجازي در كلاس هاي درس حضور يابند. معلمان از طريق وب سايت مزبور مطالب درسي را ارائه مي كنند. فضاي حاكم بر كلاس ها فضايي زنده وپويا است.

فعاليت هاي سياسي يكي از مهمترين اموري است كه افراد در جامعه مبتني بر دموكراسي به آن مي پردازند. در راي گيري الكترونيك، شهروندان به پاي صندوق هاي راي كه بر روي اينترنت قرار دارد مي روند و كار راي گيري را انجام ميدهند.

در شهر الكترونيك بيماران به پزشكان الكترونيكي مراجعه مي كنند ونسخه هاي دارويي خود را از طريق اينترنت از آنها دريافت مي كنند.

در شهرهاي الكترونيك ما با يك مفهوم جديد روبرو هستيم و آن مفهوم شهروند الكترونيكي است.

شهروند الكترونيك فردي است كه با فناوري اطلاعات آشنايي داشته باشد و بتواند از خدمات الكترونيكي يك شهر الكترونيك استفاده كند.

مهمترين مزاياي شهر الكترونيك:

 

 

 

فایل ورد 27 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق سیستم کنترل ترافیک هواییشناسه محصول: 1118439
موجود

دانلود تحقیق سیستم کنترل ترافیک هوایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق سیستم کنترل ترافیک هوایی

دانلود تحقیق سیستم کنترل ترافیک هوایی

فهرست

مقدمه ...............................................................................................................................4

طراحی سیستم و رشد چرخه زندگی..........................................................................................4

گرایشات تازه در ناوبری (هدایت ) و سیستم های کنترل ترافیک هوایی..............................................6

سیستمهای کنترل ترافیک برای فضای نزدیک زمین......................................................................6

نمایش پیشرفته فعل و انغعالی قالب ها برای ناحیه پایانه کنترل ترافیک..............................................6

پیشرفت توسعه در سیستم های کنترل ترافیک جاده ای..................................................................7

سیستم ماهواره ای مستقر در کنترل ترافیک هواپیمایی..................................................................8

قفل اجرایی..........................................................................................................................9

چگونه (سیستم های)کنترل ترافیک هوایی کار می کند...................................................................9

فضای هوایی و کنترل ترافیک هوایی......................................................................................10

کنترل فرودگاه...................................................................................................................12

منابع...............................................................................................................................16

 

 

چکیده

در حــال حاضر رشته ترافیک هوایی به ســمت تحقق آینده ســیستم هدایت هوا توســعه یافته اسـت از تکنیک

 

FANSاستفاده شده است FANS در مرکزیت تکنیک های ماهوارهای و ارتباطات دیجیتالی می باشد این تکنیک مرکب از زیر سیستم هایی در ارتباطات است آنها به طور قابل توجهی بوسیله تکنیک های جدید قابل تغییر هستند بحث سیستم کنترل ترافیک به فضای نزدیک به زمین می پردازد یعنی قبل از اینکه واقعه ای اتفاق افتد نیاز به یک توافق بین المللی که هدف آن این است که برخوردها فضاپیما را کاهش دهد در واقع ترافیک برای فضای نزدیک به زمین برخی معانی ساده را در کاهش خطرات برخورد و ارتباط با SPS و سند جهانگردی را پیشنهاد می کند.در مورد سیستم های ماهواره ای بحث شده که این سیستم ها در کنترل ترافیک هواپیمایی ATCمستقر می شوند و شامل یک واحد هواپیمایی و یک دستگاه ATCمی باشد در یافت کننده های ماهواره ای یک سیستم مقایسه کننده برای قیاس داده و یک فرستنده برای ارتباط دادن داده با دستگاه ATCدارد.در مورد کنترل فرودگاه بحث شده که دارای برج مراقبت می باشد برج مسئول جداسازی و حرکت هواپیما وعملکردهای ماشین های باند فرودگاه می باشد و همچنین مسئولیت هواپیماهای در آسمان نزدیک فرودگاه را برعهده دارد.

 

 

کلمات کلیدی

سیستم های کنترل ترافیک هوایی

سیستم کنترل ترافیک ماهوارهای

کنترل فضایی هوایی

مرکز فرماندهی سیستم کنترل ترافیک هواییی

نقشه ترافیک پرواز

پوشش راداری

نظارت راداری

برج کنترل

 

 

 

فایل ورد 23 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق سربارهشناسه محصول: 1118442
موجود

دانلود تحقیق سرباره

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق سرباره

دانلود تحقیق سرباره

سرباره

در دو دهه اخير بحث بازيافت و استفاده مجدد از موادکم ارزش و باطله در صنايع مختلف مورد توجه زيادي قرار گرفته است چراکه با اين کار علاوه بر حل مشکل زيست محيطي آن عامل ،به جنبه اقتصادي اين مسئله نيز توجه مي شود..چنانچه مي دانيم درکارخانه ذوب آهن جهت جدايش آهن از ساير ناخالصي هاي موجود در سنگ معدني آهن از موادي به عنوان کمک ذوب مانند آهک و... استفاده مي شود .اين مواد با ساير ناخالصي هاي موجود در سنگ معدني آهن مانند  سيليکاتها،کلسيتها و اکسيدها و... در کوره واکنش داده و به صورتي ترکييي يکپارچه که به آن سرباره گفته مي شود درآمده وبه خاطر چگالي پايين نسبت به آهن در بالاي کوره تجمع مي کنند و آهن مذاب نيز به خاطر وزن مخصوص بالاتر در قسمت تحتاني کوره جمع مي گردد.در نهايت اين دو ازدودريچه مختلف که در بالا وپايين کوره تعبيه شده است خارج مي گردند.صنعت فولاد مقادير بسيار زيادي سرباره توليد مي کند.تنها سرباره توليدي در قسمت کوره بلند 23/0تا1/0تن به ازاي توليد هر تن فولاد است.اين در حالي است که در ساير کوره هاي ذوب فلزشبيه قوس الکتريکي و... نيز سرباره داريم.سرباره ها مي توانند قسمت زيادي از فضاي کارخانه ذوب آهن را اشغال مي کند که اين نيز مي تواند باعث ايجاديک سري مشکلات زيست محيطي از جمله ايجاد گرد وغبار در نواحي شهري گردد.مصارف سرباره ها تاکنون بسيار محدود بوده است .اين مصارف شامل استفاده به عنوان لاشه در زير سازي جاده ها و راه آهن ،ايجاد فرودگاهاي صحرايي،ساخت آجر نسوزو...مي باشد.البته تلاشهايي جهت استفاده بهينه از سرباره در کشورهاي مختلف انجام گرفته است که همه اين تلاشها به خاطر غير اقتصادي و غير عملي بودن بدون نتيجه باقي مانده است.

سربارة صنايع آهن و فولاد، زباله يا ماده‌اي ارزشمند؟

در فرآيند توليد آهن و فولاد، علاوه بر محصول اصلي، محصولات ديگري نيز توليد مي‌گردند كه محصولات جانبي (By-Product) ناميده مي‌شوند. در صورت عدم توانايي صنايع فولادي در بازيابي و استفاده از اين محصولات، با توجه به حجم توليد بالاي آنها، اين محصولات مشكلات زيادي را از نظر آلايندگي ايجاد مي‌نمايند. از جمله محصولات فرعي توليد آهن و فولاد، سرباره، گردوغبار، لجن، ورق‌هاي پوسته شده و لايه‌هاي اكسيدي هستند كه در ميان اين محصولات، سرباره به سبب ميزان توليد بسيار بيشتر در مقايسه با ساير محصولات جانبي، توجه بيشتري را مي‌طلبد:

تاريخچه

حدود 350 سال پيش از ميلاد مسيح(ع) ارسطو ف يزيكدان يوناني ، از سربارة آهن‌سازي براي التيام جراحت‌ها استفاده نمود. در روم باستان نيز از دانه‌هاي سرباره براي راه‌سازي استفاده مي‌كردند. از آن دوران به بعد كاربردهاي ديگري نظير ساخت موزاييك‌ها و گلوله‌هاي توپ هم براي سرباره ابداع گرديد. با وجود اين، با شروع قرن بيستم و توسعه فرايندهاي نوين آهن و فولادسازي بود كه استفاده تجاري از سرباره در ابعاد زياد ، مرسوم شد. امروزه با كمك فرايندهاي پيشرفته، از سرباره در بيشتر صنايع سازه ‌اي چون راه‌سازي، سيمان، بلوك‌هاي ساختماني سبك، سلختمان‌سازي، بتون‌هاي ساختماني، بتون‌هاي آسفالتي، ماسه‌هاي خطوط راه‌آهن، پشم سنگ و صنايع شيشه استفاده مي‌شود.

تركيب سرباره

در صنايع آهن و فولادسازي، دو نوع سرباره وجود دارد: 1) سرباره كورة بلند (سربارة آهن خام) و 2) سرباره فولادسازي. برطبق تعريف جامعه آزمون و مواد آمريكا (American Society of Testing & Materials) ، سربارة كورة بلند، تركيبي است غيرفلزي كه داراي سيليكات‌ها و آلومينوسيليكات‌هاي كلسيم و ساير عناصر بازي است و در كورة بلند به همراه آهن به صورت مذاب توليد مي‌شود. همچنين طبق تعريف اين جا م عه، سربارة فولاد سازي، تركيبي غيرفلزي است كه داراي سيليكات‌هاي كلسيم، فر يت‌هاي كلسيم و اكسيدهاي آهن ، آلومينيوم، منگنز، كلسيم و منيزيم است و به طور همزمان با فولاد توليد مي‌شود.

 

با توجه به اين تعريف‌ها مشخص مي‌شود كه اين دو دسته سرباره، از لحاظ تركيب شيميايي اختلاف زيادي باهم دارند؛ سربارة كوره بلند بر خلاف سربارة فولادسازي كه تركيبات متنوعي دارد ، تركيبي نسب تا ً يكنواخت دارد. اين يكنواختي تركيب سربارة كوره بلند، سبب ساده‌تر شدن كاربرد آن شده است. در مقابل، وجود تركيباتي نظير اكسيد آهن در سربارة فولادسازي، استفاده گسترده از اين محصول را به‌ويژه در صنايع سيمان محدود كرده است.

ويژگي‌هاي فيزيكي هر يك از اين دو دسته ثابت نيست و خصوصياتي نظير وزن، انداز ة دانه، ويژگي‌هاي ساختاري و غيره، بر حسب نوع فرآيند توليد سرباره ، تغيير مي‌كند.

سرباره كوره هاي ذوب فلز، در صورت آسياب و آماده سازي، ضمن وارد كردن محلول Al2O3، به عنوان منبعي براي تامين آلومين، سيليكا، آهك و اكسيد منيزيم در بار شيشه محسوب مي گردند. سرباره هاي خام، گرچه براي توليد پشم معدني كاربرد قابل ملاحظه اي دارند به طور كلي از دو ديدگاه كيفيت شيميايي و فيزيكي براي توليد شيشه مناسب نيستند. از اين رو جنبه آماده سازي سرباره ها از اهميت فراواني برخوردار است و براي مصرف در ساخت شيشه تركيب شيميايي آن بايد به شدت كنترل شود، حتي اگر مشخصات فيزيكي آنها (دانه بندي) يكنواخت باشد.

در ايالات متحده سرباره هاي كوره هاي ذوب فولاد و آهن، مصارف عمده اي را در شيشه پيدا كرده و سرباره هاي فسفاته نيز كاربرد محدودي يافته اند.

سرباره ها گستردگي بسياري دارند و با توجه به تنوع صنعت و نوع مواد اوليه مي توانند تركيبات متفاوتي داشته باشند.

سرباره هاي ذوب آهن عموما" از سيليس و كلسيم غني باشند.

سرباره هاي ذوب مس عمدتا" حاوي آهن و سيليس مي باشند.

در كشوره هاي متعددي از سرباره ذوب آهن در ساخت شيشه سراميك و كاشي كف و ديوار استفاده شده است.

 

سرباره را مي توان در آب سرد كرد و هم مي توان هوا سرد شده آن را مورد استفاده قرار داد.

آناليز نمونه اي از سرباره كوره بلند از شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به شرح ذيل مي باشد:

سرباره كوره بلند بصورت هاي دانه بندي (مرطوب و خشك) و كلوخه اي توليد مي شود و مورد استفاده آن در كارخانجات توليد شيشه و شيشه سراميك و سيمان (به ميزان حداكثر 30% بصورت مستقيم جايگزين كلينگر مي گردد.) و عايق هاي حرارتي و صوتي (پشم و شيشه)، تهيه بتون سبك مي باشد.

فلزات داخل سرباره

يک سرباره ايده آل مقادير زيادي CaO وMnO2 مقادير متوسطFeOو Al2O3 و SiO2دارد.همچنين يک سرباره ايده آل بايدحاوي MgO و موادآلکاني پايين  باشد.همچنين بايد حداقل تغييرات رادر خواص شيميايي داشته باشد

حجم توليد سرباره

 

 

فایل ورد 14 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارنشناسه محصول: 1118444
موجود

دانلود تحقیق سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

دانلود تحقیق سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

چكيده:

كشورهاي مستقل و انقلابي جهان امروز به منظور دفاع و انجام نبرد در برابر تهديدات احتمالي قدرت‌هاي بزرگ ناگزير به بهره‌گيري از شيوه‌هاي عملياتي نو و منحصر به فرد هستند تا در يك شرايط نابرابر از نظر سطح تكنولوژيك، تسليحات و توان رزم به جنگ نامتقارن بپردازند. اين تهديدات از سوي استكبار جهاني در سال‌هاي اخير عليه اين كشورها به صورت درگيري مستقيم خودنمايي كرده و احتمال بروز يك جنگ را بين آن‌ها افزايش داده است. براين اساس و با توجه به مجموعه تهديداتي كه محيط جغرافيايي كشور را طي سال‌هاي اخير احاطه نموده و هر روز دامنه آن با توجه به حضور نيروهاي استكبار جهاني در دو كشور افغانستان و عراق در حال افزايش مي‌باشد و همچنين اينكه بالاخره در يك تعامل نامتقارن، درگير جنگي ناگزير با امريكا خواهيم بود لذا در اين مقال برآنيم به استراتژي جديد، نوع سازمان و سازماندهي نيروهاي درگير خودي را بنا به الگوهاي موجود و احياناً جديد بررسي كرده تا شايد بتوان الگوي مناسبي را جهت ساختار اين سازمان پيدا نمود.


مقدمه

پيچيدگي روزافزون، شتاب هراس‌آلود تغييرات و انقلاب شگفت‌انگيز در فناوري موجب دگرگوني بنيادين در همه عرصه‌ها و از جمله عرصه جنگ شده است. به گونه‌اي كه به قول تافلر عصر حاضر شاهد همگرايي سه خط مشخص از توسعه نظامي يعني برد، شتاب و كشندگي است كه به نحوي انفجارآميز به مرز نهايي خود رسيده است.[1]

اين پيشرفت خارق‌العاده از سوي ابرقدرت‌ها و به خصوص آمريكا به عنوان فرصتي بي‌نظير براي حفظ و استمرار هژموني و سيطره بلامنازع بر جهان مورد استفاده قرار گرفته و مي‌گيرد.

بيش از 20 حمله نظامي عليه كشورهاي جهان در نيمه دوم قرن بيستم، داشتن 63 پايگاه نظامي در 11 كشور خاورميانه، چنگ و دندان نشان دادن با اتكاي به قدرت نظامي به كشورهاي استقلال‌طلب و آزاديخواه جهان، حمايت بي‌چون و چرا از صهيونيزم و در يكي دو سال اخير اشغال افغانستان و عراق و تهديدات مكرر عليه ايران اسلامي، اقدامات عملي نظامي ايالات متحده در اين راستا است.

اما واقعيت اين است كه نامعادله اعمال قدرت نظامي يا تهديد متكي بر آن همواره يكسويه و ثابت نمانده است تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي برتر يا داراي كارآيي مشابه، مقابله با توانمندي‌هاي دشمن از طريق بهره‌گري از عواملي نظير جو، زمان، غافلگيري، فريب، اتكاي به توان گسترده مردمي، استفاده از نقاط قوت خود براي ضربه زدن به نقاط ضعف دشمن، ايثار و عمليات استشهادي، انجام عمليات‌هاي اثربخش تاكتيكي با هدف تأثيرگذاري بر استراتژي دشمن از جمله تدابير ملت‌ها و دولت‌ها براي رويارويي با قدرت برتر و داراي انگيزه تجاوزگري و سلطه‌طلبي بوده است كه اين مهم با مفهوم عدم تقارن تطابق دارد.

جنگ نامتقارن كه از سال‌هاي پاياني قرن بيستم وارد ادبيات نظامي شده است به رويارويي دو قدرت ناهمتراز اشاره دارد كه طرف ضعيف ضمن اجتناب از مواجهه با نقاط قوت طرف مقابل در چارچوبي خارج از قواعد قابل هضم براي دشمن، نقاط ضعف او را مورد حمله قرار مي‌دهد.

در جنگ نامتقارن همه مولفه‌ها از قبيل استراتژي، طرح‌ريزي، ابزار و تجهيزات، فناوري و نيروي انساني باز تعريف و بر مبناي اين اصل اساسي و در ميدان غير قابل انتظار دشمن مجدداً طراحي مي‌شوند. سازمان و سازماندهي نيز از جمله و بلكه يكي از مهم‌ترين اين مقولات است به گونه‌اي كه مي‌توان گفت جنگ در عمومي‌ترين شكل خود ميدان درگيري مسلحانه بين دو مجموعه انساني سازمان‌يافته است كه با تقسيم كار، هماهنگي و تعاملي توان‌افزا در پي دستيابي به اهداف مشترك خويش كه همانا دستيابي به پيروزي بر دشمن است مي‌باشند و اين مفهوم قدمتي به درازاي تاريخ بشر و تاريخ تخاصمات و تنازعات بين گروه‌ها، قبايل و طوائف، ملت‌ها و دولت‌ها دارد.

لوئيس مامفورد، و شماري ديگر اولين ماشين‌هاي جهان را ارتش‌ها و اولين قطعات تشكيل‌دهنده آن ماشين را سربازان مي‌دانند. آرتور فريل مي‌گويد جنگ سازمان‌يافته را در قالب كلمه آرايش مي‌توان خلاصه كرد. وقتي سربازان در ميدان جنگ آرايش پيدا كردند و به جاي فعاليت در قالب تعدادي قهرمان بدون فرمانده در چارچوب يك گروه و تحت امر يك فرمانده يا سردسته قرار گرفتند آن وقت بود كه از مرز (يا افق نظامي) جنگ‌هاي بدوي عبور كرده پاي در عرصه جنگ‌هاي حقيقي يا سازمان‌يافته گذاشتند.[2]

هدايت و فرماندهي 600 كشتي با قريب 30 هزار نفر كه تعداد زيادي از آن‌ها سواره‌نظام بودند در لشكركشي داريوش پادشاه ايران در 490 ق.م. و يا بسيج چند ميليوني[3] پياده‌نظام و سواره‌نظام و قريب 1900 كشتي جنگي از سوي خشايارشاه[4] قطعاً بدون يك سازماندهي دقيق و حساب شده ميسر نبوده است.


[1]- تافلر، الوين و هايدي، جنگ و پادجنگ، مهدي بشارت، انتشارات اطلاعات، تهران، ص 57


گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق زبالهشناسه محصول: 1118445
موجود

دانلود تحقیق زباله

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق زباله

دانلود تحقیق زباله

بيان مسئله

توجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و كليه موجودات كره زمين يكي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد. كنترل آلودگي‌هاي محيط ازجمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشكيل مي‌دهد كه با توجه به اصول و موازين بهداشتي اقتصادي جايگاه ويژه اي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است. بدين لحاظ در اين مجموعه سعي خواهد شد تا در حد امكان مواردي همچون اهميت مسئله، شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم‌هاي جمع آوري و حمل و نقل و روش‌هاي دفع مواد به وضوح مورد توجه قرارگرفته و در اختتام، مبادرت به ارائه راه كارهاي اساسي در جهت بهبود شرايط و بهينه سازي تكنولوژي موجود در مديريت مواد زايد جامد كشور نمايد كه در صورت اعمال، بازتاب آن تاثير اساسي در حفظ بهداشت و سلامت محيط زيست جامعه ما خواهد داشت.

مقدمه

در كشور ما ايران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه، هر روزه بالغ بر 50000 تُن مواد زايد جامد توليد مي‌شود كه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان با 292 كيلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلي قرار گرفته است، لكن ازدياد جمعيت و توسعه صنعت به گونه اي كه در برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران مطرح است موجبات ازدياد مواد زايد جامد و بالطبع تغييرات فيزيكي ـ شيميايي آن‌ها را بوجود مي‌آورد به طوريكه برنامه هاي جمع آوري و دفع زباله موجود جوابگوي نيازهاي اين بخش از كار نخواهد بود. امر جمع آوري، دفع، بازيافت و اصولا مديريت مواد زايد جامد در ايران با توجه به نوع و كيفيت زباله هاي ايران تفاوت فاحشي با ساير كشورهاي جهان دارد، لذا بكارگيري هر گونه تكنولوژي بدون شناخت مواد و سازگاري عوامل محلي كار ارزنده اي نيست. وجود 70 درصد مواد آلي قابل كمپوست و بيش از 40 درصد رطوبت در زباله هاي خانگي از يك سو و تفاوت فاحش آب و هوا و شرايط زيست در مناطق مختلف كشور با سبك و فرهنگ منحصر به خود از سوي ديگر خود دليلي بر عدم استفاده بي رويه از تكنولوژي‌هاي وابسته به خارج است، تجربه سال‌ها ركود در عمل آوردن كمپوست و پرداخت هزينه هاي گزاف جمع آوري و دفع زباله كه تنها براي شهرهاي مختلف كشور روزانه حدود  20%  بودجه شهرداري‌ها را تشكيل مي‌دهد نشانگر اهميت اين مسئله در برنامه هاي محيط زيست كشور است.

توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعايت جنبه هاي پيش‌گيري قبل از درمان بدون توجه به سيستم‌هاي جمع آوري و دفع مواد زايد كه مسبب اصلي آلودگي در شهرها و روستاهاي كشور است، امكان پذير نيست. اشاعه بيماري كيست هيداتيك، بروز گهگاه وبا، انواع بيماري‌هاي پوستي همچون ليشمانيوز و سلسله بيماري‌هاي سرطان‌زا و سكته هاي نابهنگام در جوامع كنوني كه معمولا به مواد فساد پذير و پس مانده هاي شيميايي محيط زيست نسبت داده مي‌شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمي و عفونت‌زا با زباله هاي شهري و انتشار آن‌ها در آب، خاك و هواي زندگي روزمره ماست. عليهذا به منزله بهبود مديريت مواد زايد جامد و اجراي اهداف بهداشتي اقتصادي كشور گفتار حاضر به صورت فشرده، كلياتي از موارد آلودگي و طبقه بندي مواد زايد جامد را با توجه خاص به سيستم‌هاي جمع آوري، دفع و بازيافت مواد، مورد بحث قرار مي‌دهد كه اميدوار است مورد توجه علاقمندان بويژه دانشجويان عزيز و مسئولين محترم بهداشت محيط كشور قرار گيرد.

1 ـ خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غير بهداشتي

اصول بهداشت و بهسازي محيط، در هر شهر ايجاب مي‌كند كه زباله ها در حداقل زمان از منازل و محيط زندگي انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند. پيدايش اين ايده (دفع بهداشتي زباله در محيط زيست) در قرن نوزدهم ميلادي به مشابه يك دستورالعمل بهداشتي، شهروندان را به رعايت آن ملزوم مي‌ساخت.

اهميت دفع بهداشتي زباله ها موقعي بر همه روشن خواهد شد كه خطرات ناشي از آن‌ها بخوبي شناخته شود. زباله ها نه فقط باعث توليد بيماري، تعفّن و زشتي مناظر مي‌گردند، بلكه مي‌توانند به وسيله آلوده كردن خاك، آب و هوا خسارات فراواني را ببار آورند. به همان اندازه كه تركيبات زباله مختلف است، خطرات ناشي از مواد تشكيل دهنده آن‌ها نيز مي‌توانند متفاوت باشند. جمع آوري، حمل و نقل و آخرين مرحله دفع اين مواد بايستي به طريقي باشد كه خطرات ناشي از آن‌ها در سلامتي انسان به حداقل ممكن كاهش يابد.

راجع به خطرات حاصل از زباله هاي شهري و صنعتي بايد گفت كه در كليه منابع علمي و كتب مربوطه همواره اشاره به ابتلاي انسان‌ها به بيماري‌هاي گوناگون شده است. در كتب علمي تعداد باكتري‌هاي مختلف موجود در خاكروبه خيابان‌ها از 2 تا 40 ميليون به صورت خاص و از 50000 تا 10 ميليون بطور عموم در هر گرم برآورده شده است. اين تعداد باكتري مي‌توانند به سادگي موجب بروز بيماري‌هاي گوناگوني گردند. مخصوصاً اينكه در اين مواد انواعي از باكتري‌هاي مولد وبا، تيفوس و كزاز بطور مسلّم و صريح تشخيص داده شده است. شايان ذكر است كه سابقا فضولات حيواني (پهن گاو و اسب) قسمت عمده اي از خاكروبه هاي خياباني را تشكيل مي‌داد. اين حالت هم اكنون نيز در پاره اي از روستاها و شهرهاي كوچك مشاهده مي‌شود.

 

 

فایل ورد 23 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق روش هاي نمونه گيريشناسه محصول: 1118447
موجود

دانلود تحقیق روش هاي نمونه گيري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق روش هاي نمونه گيري

دانلود تحقیق روش هاي نمونه گيري

چكيده

تصميم گيري دربارة‌ نمونه برداري گام مهمي در طرح پژوهش است. تصميمات مربوط به طرح نمونه برداري شامل شيوة نمونه برداري و حجم مي باشد. در طرح هاي نمونه برداري احتمالي تعميم پذيري ميسر است ولي در طرح هاي نمونه برداري غير احتمالي چنين نيست.

بعضي از طرح هاي احتمالي كارآمدتر از بقيه هستند. اگر چه طرح هاي نمونه برداري غير احتمالي به سادگي قابل تعميم نمي باشند ولي براي به دست آوردن  انواع خاصي از اطلاعات به طور سريع و ارزان مفيد هستنند. حجم نمونه بر اساس دقت و درستي مورد نياز براي برآورد پارامترهاي جامعة آماري و نيز تغيير پذيري در خود جامعة‌آماري تعيين مي شود. تعميم پذيري يافته ها از حجم نمونه به جامعه آماري بستگي دارد به ميزان پيشرفته بودن طرح نمونه برداري كه به كار گرفته مي شود كه خود مشتمل است بر حجم نمونة‌ مورد استفاده در پژوهش . همچنين ، در كل پژوهش بايد دقت شود كه نتايج مطالعه به آن بخش جامعه آماري كه در نمونه معرفي نشده اند. تعميم داده نشود اين يك مشكل عمومي در بسياري از مطالعات پژوهشي است.

داده هاي گروه نمونه هم براي برآورده كردن پارامترهاي جامعة آماري و هم آزمون فرضيه به كار مي رود.

كليد واژه: نمونه گيري - جامعه آماري - حجم نمونه - تعميم پذيري

 

مقدمه

ما در بسياري موارد علاقمنديم كه درباره مردم، وقايع و پديده هاي مختلف، اطلاعات بدست آوريم و اغلب به اعمالي دست مي زنيم كه احتمالاً آگاهانه نيست اما در منطقي جلوه دادن نتايج اين گونه اعمال، از هيچ كوششي مضايقه نمي كنيم. براي مثال بمنظور آگاهي از مطلبي درباره مردم ، تعدادي از آنان را كه مي شناسيم يا نمي‌شناسيم (ولي در دستر ما هستند) مورد مطالعه قرار مي دهيم و احتمالاً ، پس از طي دوره بررسي ، از اين مطالعه نتايجي غالباً كلي ، بدست مي آوريم.

اما از آنجا كه يكي از هدفهاي عمده تحقيقات علوم انساني دستيابي به اصول و آگاهي‌هاي معتبري است كه قابل تعميم به جامعه مادر يا عام (يعني) آن جامعه كه شامل همه اعضاي حقيقي و حقوقي مجموعه افراد، از همه اعضاي تشكيل دهنده يك جامعه وقت گير،‌هزينه بر و تقريباً غير ممكن است؛ لذا طبيعي است كه تا قبل از گسترش بهره گيري از نمونه در تحقيقات پيشرفت علوم آگاهيها بطيء و كند باشد . به سخن ديگر، انفجار اطلاعات و آگاهيها در قرن بيستم و بويژه از اواسط همين قرن، مرهون بسط و اشاعه مقوله نمونه گيري در تحقيقات است. زيرا، در اوايل قرن بيستم يكي از انديشمندان بنام ويليام گوزت با درك اين نكته كه :

«برخي از ويژگيها از جمله پراكندگي متغيير مورد مطالعه در گروههاي كوچكي كه با رعايت انصاف يا بگونه اصطلاحاً تصادفي و مستقل از يكديگر از جامعه مادر انتخاب شده باشند از يكسو در بين گروهها و از سوي ديگر با موقعيت همين ويژگيها در جامعه مادر تقريباً مشابه است و به لحاظ مفاهيم آماري با يكديگر تفاوت معني داري ندارند» و ارائه آن به جامعه علمي و اقبال جامعه علمي به آن سبب شد تا قيد مطالعه متغير يا متغيرهاي مورد نظر در تمامي اعضاي جامعه مرتفع گردد و بجاي آن مطالعات بر گروههاي كوچكي كه به روشهاي ويژه برگزيده مي شود، رايج گردد. بنابراين، دانشمندان فرصت بيشتري براي مطالعات متعددتري يافتند و متعاقب آن دستيابي به  اطلاعات بيشتر در زمان كمتر مقدور شد. لذا، محققان در تمامي معارف بشري از جمله در علوم انساني به گزينش نمونه از جامعه مادر رو آوردند؛ بهمين جهت آگاهي هر چه بيشتر آنان از چگونگي نمونه گيري صحيح در تحقيقات محققان را در دستيابي به اطلاعاتي دقيق تر و معتبرتر و نيز در يافتن توجيه و توضيح رساتري از يافته ها ياري مي كند.

در بسياري از تحقيقات علوم انساني كه بمنظور مطالعه و بررسي مثلاً انگيزشها، رفتارها و ويژگي هاي گروهي معدود و بدون توجه به چگونگي معيارهاي درست گزينش نمونه صورت گرفته است ، نتيجه گيري هاي كلي به چشم مي خورد به سخن ديگر محققان اين دست از تحقيقات ، تلاش دارند نتايج حاصل از مطالعه اي محدود و بدون ضابطه را به گروه بزرگتري تعميم دهند، كه همين امر سبب اشاعه بي اعتمادي و بي اعتقادي مردم نسبت به تحقيقات و نتايج آنها ، حتي از نوع دقيق و حساب شده مي گردد. براي مثال ، ممكن است فردي كه نمي توان او را محقق ناميد از مطالعه سردستي درباره تعدادي محدود از جوانان نتيجه مي گيرد كه:

«جوانان خطاكارند!» يا بعد از مطالعه محدود ديگري عنوان مي كند كه «امروزه مردم داراي ارزشهاي اخلاقي نيستند!»

پي بردن به اساس اظهاراتي اين چنين، حتي اگر «محقق لعاب كار!» آنرا توأم با ارائه چند جدول كوچك و بزرگ كرده باشد، بسيار آسان است. زيرا، او براي بدست آوردن اين گونه توجيهات ، تجزيه و تحليل نمونه‌هاي معدودي از تجارب محدود خود يا دوستان و آشنايان از امور مبادرت مي كند. كه در هر دو صورت مي توان به علت محدوديتها در گزينش نمونه و همچنين وجود تعصبات و تمايلات شخصي در نتيجه گيري ها، نتايج حاصل را بي ارزش و ناروا دانست.

تعريف جامعه آماري

جامعة‌آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه دريك مقياس جغرافيايي مشخص (جهاني يا منطقه اي) داراي يك يا چند صنعت مشترك باشد

 

 

فایل ورد 20 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق رنگ رزیشناسه محصول: 1118449
موجود

دانلود تحقیق رنگ رزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق رنگ رزی

دانلود تحقیق رنگ رزی

هدف هنر رنگ‌رزي، ثابت كردن دائمي رنگ سايه و روشن بر روي پارچه است. مواد مي‌تواند به صورت حيواني باشد مانند ابريشم، پشم و پر يا گياهي مانند كتان و كنف باشد. مورد اول بسيار آسانتر رنگ‌ها را جذب مي‌كند و بسيار تابان‌تر مي‌شود. در برخي موارد، زمانيكه ابريشم و پشم بارنگهاي قير زغال سنگ رنگ مي‌شود، رنگ به فيبر متصل مي‌شود، در هر صورت به طور كلي مرحله آماده‌سازي لازم است. در برخي موارد مشخص ديگر، زمانيكه ابريشم و پشم با اسيد نيتريك . به رنگ زرد در مي‌آيد، رنگ به خاطر  تغيير ماده و به خاطر رنگرزي ناقص، رنگ نمي‌شود. رنگهاي غيرحلال، مزاياي تغيير شكل شيميايي شناخته شده را دارا هستند؛ بنابراين، كرومات سرب(كروم زرد) با قرار گرفتن ماده در محلول‌ها رسوب مي‌كند و ابتدا سرب، استات مي شود و سپس بيكرومات پتاس رسوب مي‌يابد. تثبيت‌كننده‌هاي رنگ، اجسامي هستند كه به خاطر جذب آنها براي مادة ارگانيك، فيبر را به مادة رنگي مي‌چسبانند و همچنين مادة رنگي را متصل مي‌كنند. آنها در ابتدا استفاده مي‌شدند اما در رنگرزي خانگي، غالباً با مادة رنگي برخي ثابت كننده‌ها، رنگ را مشخص مي‌كنند، بنابراين زاج، روناس را روشن‌تر مي‌كند و قرمز  روشن را حاصل مي‌كند، اين در حالي است كه آهن آن را تيره كرده و رنگ بنفش را به وجود مي‌آورد.

ثابت‌كننده‌ها

ثابت‌كننده‌هاي اصلي، زاج، زاج مكعبي، استات آلومينا، پروتوكلوريد قلع، بيكلوريد قلع، سولفات آهن، استات آهن، تانين، استات سودا هستند.

 

مواد رنگي

مواد به كار رفته در رنگرزي متعدد هستند، در زير مهم‌ترين آنها آورده شده‌است، روناس، نسل، درخت بقم، بلوط سياه، يا چوب بلوط، چوب برزيلي، سماق، زرداب، آناتو، زردچوبه، آلكانت، لاندر سرخ، ليتموس يا آرچيل، كادبير، قرمز دانه، لاك و مواد معدني زير: فروسيانيك پتاسيم، بيكرومات پتاس، كرم تارتار، آب آهك و زنگ مس.

 

رنگ‌هاي قير زغال سنگ

همان طور كه در امتياز نامه‌ها و در مقياس گسترده مشخص شد، اسيد براي ساخت آنها ارائه نشده بوده‌ است، در بسياري موارد، آنها به صورت راز حفظ مي‌شوند. در پايان مقاله، اصول ويژه‌اي براي استفادة آنها پيدا شده‌ است.

 

مواد معدني ديگر

حوض كود گاو پس از ثبوت فيبرهاي گياهي براي برداشتن اضافه مادة تثبيت كننده به كار مي‌رود. محلول سيليكات سودا دراين اواخر به عنوان جايگزين استفاده شده‌ است. البامين يا مادة چسبنده گندم براي غليظ كردن رنگها جهت رنگرزي، و گاهي براي ثابت كردن آنها استفاده مي‌شود. رنگها با آلبامين تركيب مي‌شود تا براي مواد رنگرزي استفاده شود. با دادن گرما نه آلبامين بسته شده و رنگ ثابت مي‌شود.

 

 

 

فایل ورد 24 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق راهكارهای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی در جامعهشناسه محصول: 1118451
موجود

دانلود تحقیق راهكارهای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی در جامعه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق راهكارهای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی در جامعه

دانلود تحقیق راهكارهای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی در جامعه

مقدمه :

اتحاد ملی یك مسأله داخلی است و انسجام اسلامی یم مسأله خارجی و هر كدام نیازمند راهكارهای متفاوت ( و حتی گاه متناقض ) می باشند . چرا كه یك راهكار ممكن است . منجر به انسجام اسلامی بالا ، اما اتحاد ملی پایین و بالعكس راهكار دیگری ممكن است منجر به اتحاد ملی بالا ولی انسجام اسلامی پایین شود . در این نوشتار سعی بر ارائه راهكارهایی است كه همزمان منجر به اتحاد ملی و انسجام اسلامی بالایی گردند و از ارائه راهكارهایی با نتایج متضاد یا متناقص و گیج كننده پرهیز شده است . پیش از ارائه هرگونه راهكار بایستی عواملی كه منجر به اتحاد ملی و انسجام اسلامی در كودكان و نوجوانان می شوند را شناسایی نماییم و پس از آن با برنامه ریزی های دقیق زمینه های لازم را برای تقویت شكل گیری نگرش مثبت نسبت به اتحاد ملی و انسجام اسلامی و همچنین كسب دانش لازم و ایجاد رفتارهای مناسب فردی و گروهی فراهم كرد . مبانی نظری تحقیق ،‌مطالعات رشد كودك و نوجوان و مصاحبه های صورت گرفته توسط محقق با تعدادی از دانشجویان عوامل مهم و تاثیرگذار بر كودكان و نوجوانان را به شرح مدل ذیل استخراج نمود .

والدین و برادران و خواهران نقش بسزایی در رشد همه جانبه فرد و از جمله ایجاد زمینه های لازم برای شكل گیری نگرش مثبت نسبت به اتحاد ملی و انسجام اسلامی دارند . لذا یكی از راهكارهای مناسب به منظور ایجاد بستر لازم برای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی و ارائه آن در همان دوران اولیه رشد به كودكان و نوجوانان ،‌بستر سازی این مطلب در خانواده است . به این منظور می توان از نهادهای مختلف ( از جمله آموزش و پرورش ،‌بسیج ،پلیس و...) به منظور ارائه آموزشهای لازم به خانواده جهت چگونكی بستر سازی این امر در خانواده كمك گرفت و

مدرسه ( معلمان ،‌محتوای آموزشی )‌

یكی دیگر از عوامل مهم و اثر گذار بر رشد كودكان و نوجوانان مدرسه است . مدرسه به طرق گوناگون رشد همه جانبه كودكان و نوجوانان و همچنین نوع و میزان دانش و نگرش آنها را نسبت به موضوعات مختلف از جمله تاریخ مشترك ،‌سرزمین مشترك ، و ..... اتحاد ملی و انسجام اسلامی تحت تأثیر قرار می دهد . لذا به این منظور بایستی كتب تحصیلی مورد بازنگری دقیق قرار گرفته و مفاهیم مربوط به اتحاد ملی و انسجام اسلامی ( ادبیات و تاریخ مشترك، رسالت مشترك ،‌دین مشتر ، فرهنگ و هنر ، و .... ) به نحو دقیق و كارشناسانه در محتوای كتب تحصیلی ، داستانها و حكایتها ،‌ضرب المثل ها و ... وارد گردد . از این طریق معلمان كه انتقال دهندگان كلیدی محتوای كتب رسمی هستند آنها را به دانش آموزان انتقال داده و موجب درك عمیق و نگرش مثبت نسبت به اتحاد ملی و انسجام اسلامی در خود دانش آموزان ( و در نهایت در كل اجتماع ) می شوند . به این صورت دانش آموزان به تدریج با این مفاهیم آشنا شده و آنها را درونی می كنند و در سرانجام آنها نیز به عنوان افرادی كه در آینده این دانش و نگرش مثبت را به سایر افراد اجتماع انتقال خواهند داد و در خواهند آمد .

همسالان

همسالان تاثیر بسیار زیادی بر رشد كودك و نوجوان دارند . لذا تدارك برنامه های مناسب گروهی ، بازدید گروهی از موزه ها ، آثار و اماكن تاریخ ملی ( ارك بم ، تخت جمشید ، سی و سه پل ، عالی قاپو ،‌هشت بهشت ، دیوان مدائن و غیره ) و مذهبی ( حرم مطهر پیامبر اكرم(ص)‌و ائمه (ع)‌) موجود در ایران و جهان اسلام تاثیر مناسبی بر شكل گیری و تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی دارد .

رسانه ها و مطبوعات

رسانه ها و مطبوعات به دلیل داشتن مخاطبان و سیع از همه اقشار جامعه تاثیر بسیار زیادی بر رفتار های افراد جامعه و به خصوص كودكان و نوجوانان دارند . بنابراین آنان می توانند با تدارك برنامه های مناسب برای كودكان و نوجوانان به شكل گیری و تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی و كمك های فراوانی بنمایند . علاوه بر آن هزینه بسیاری از برنامه هایی كه از طریق رسانه ها پخش می شود و همچنین زمان و نیروی انسانی ه صرف این برنامه ها می شود  به مراتب نسبت به سایر روش ها كم تر است . از طریق رسانه ها می توان آثار و  اماكن تاریخی ملی و مذهبی موجود در ایران و جهان اسلام را به تصویر كشید . می توان برنامه های مناسب در خصوص شخصیت های معتبر این سرزمین از جمله ابن سینا ، فارابین ، ملاصدرا ، خیام ، سعدی ،‌حافظ و غیره تدارك دید و به این طریق اتحاد ملی را تقویت نمود .این رسانه ها همچنین می توانند شخصیت های معتبرجهان اسلام را دعوت نمایندتاعلاوه برمعرفی آنها به جامعه از نظرات آنها جهت پیشبرد اندیشه اتحاد ملی و انسجام اسلامی بهره گرفت .

دین و مذهب

دین به عنوان یك عنصر بسیار مهم می تواند نقش بسیار حیاطی در تقویت انسجام اسلامی بازی نماید . در این خصوص دین اسلام و پیامبر اكرم (ص) بایستی كانون توجه كتب ، رساله ها ، مجلات ، مقاله ها ، فیلم های تلویزیونی و غیره را قرار گرفت و تمام نهادها و ارگانها بر اهمیت شخصیت والای پیامبر  اكرم (ص) به عنوان عنصر وحدت جامعه اسلامی تاكید بیش از حد نمایند . نكته مهمی كه در این خصوص شایان توجه است و به نظر می رسد در حال حاضر در جامعه كمتر به آن پرداخته می شود .

این است كه تاكید بسیار زیادی بر ائمه (ع)‌صورت می گیرد . در حالیكه شاید به این اندازه در خصوصیات بالای پیامبر اكرم (ص)‌تاكید نمی شود به عبارت دیگر برنامه ها باید به گونه ای باشد كه شخصیت ائمه (ع)‌ در سایه شخصیت پیامبر اعظم معرفی گردند و شخصیت رسول اكرم تحت الشعاع قرار نگیرد ، زیرا نشان دادن ضعف در این خصوص یقیناً به تضعیف انسجام اسلامی و در نهایت تضعیف ملی منجر خواهدشد . بنابراین ضروری است كه مشتركات جهان اسلام استخراج و در برنامه های كانون مورد توجه قرار گیرند .

 

 

 

فایل ورد 29 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق نحوه دفاع در مقابل بمب هسته ايشناسه محصول: 1118106
موجود

دانلود تحقیق نحوه دفاع در مقابل بمب هسته اي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق نحوه دفاع در مقابل بمب هسته اي

دانلود تحقیق نحوه دفاع در مقابل بمب هسته اي

فهرست مطالب

مقدمه .......................................................................................................... 3

نشانه حمله هسته ای ................................................................................... 5

پدافند هسته ای .......................................................................................... 7

تابش الکترومغناطیسی ................................................................................ 9

رژیم صهیونیستی و کابوس ایران هسته ای .................................................. 10

بمب اتمی و انرژی اتمی ................................................................................ 19

چگونگی انفجار بمب هسته ای ..................................................................... 19

منابع ............................................................................................................ 26


مقدمه

مقابله با سلاح های اتمی

بر اثر یک انفجار اتمی انرژی به ترتیب زیر تقسیم می شود:

1) 50 درصد انرژی آن تبدیل به موج انفجار کهبیار شدید تر از موج انفجار دیگر مواد منفجره است،  میشود و بیشترین تاثیر را بر روی ساختمانها و تأسیسات میگذارد.

2) 35 درصد آن به تشعشعات حرارتی تبدیل شده که اثرات مرگبار خود را روی تمامی موجودات زنده می گذارد.

3) 15 درصدانرژی باقیمانده ی این بمبها به تشعشعات هسته ای تبدیل می گردد. در صورت اصابت این اشعه به بدن، سلولهای بدن متأثر شده و موجب ایجاد بیماری در بدن میشود.

در ضمن حفاظت بدن در برابر این تشعشعات بسیاردشواراست.     

                                             

در بمبهای جدید هسته ای برای اینکه از اتلاف انرژی که بمب صرف کندن گودال میکند جلوگیری شود، سیستمی بکار برده شده که بمب پیش از رسیدن به زمین منفجر شود.

نشانه حمله هسته ای: 

اولین نشانه حمله هسته ای نور سفید و خیره کننده ای است که به مراتب درخشان تر از نور خورشید است.

 

حفاظت در برابر حمله هسته ای: 

1) در صورتی که به هنگام انفجار در محیط باز غافلگیر شده، هیچگونه پناهگاهی در فاصله بسیار نزدیک شما نبود، فوراٌ خود را از طرف شکم به زمین انداخته، چشمان خود را ببندید و از دست و پاها، صورت و گردن خود حفاظت کنید.

2) به منظور تشخیص جهت انفجار زمان را تلف نکنید. چون اگر تأخیر کنید آسیب پذیری شما در برابر موج انفجار و تشعشع حرارتی بیشتر خواهد شد. در صورتی که در نزدیکی شما شیار، دیوار یا هر جان پناه دیگری وجود داشت از پوشش ان استفاده کنید.

3) چنانچه پناهگاه یا هر مانع دیگری در بیش از چند قدمی شما وجود داشت برای رفتن به داخل آن سعی نکنید.

4) هنگامی که در محیط و یا پناهگاه هستید چشمان خود را ببندید، قسمتهای باز بدن را بپوشانید و تا حد امکان در زمین فرو روید تا اینکه موج انفجار و حرارت عبور نماید.

5) چنانچه داخل ساختمان هستید خود را پشت به در، روی کف اتاق پرت کنید ویا اینکه در زیر وسایلی مانند میز، نیمکت و یا پیشخوان پناه بگیرید.

6) تقریباً پس از 90 ثانیه بیشترین خطرات ناشی از تشعشع حرارتی و احتمالاً ریزش اجسام سنگین تمام می شود و تا شروع ریزش اتمی میتوانید به مأموریت خود ادامه دهید.   

 

 

 

فایل ورد 16 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق مهندسی ارزششناسه محصول: 1118107
موجود

دانلود تحقیق مهندسی ارزش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق مهندسی ارزش

دانلود تحقیق مهندسی ارزش

فهرست مطالب

- مقدمه

- تاریخچه مهندسی ارزش

- ارزش

- ارزش چیست؟

- مهندسی ارزش

- برنامه کاری مهندسی ارزش

- منطق برنامه کاری مهندسی ارزش

- اصول مهندسی ارزش

- زمان به کارگیری مهندسی ارزش

- مراحل اجرای مهندسی ارزش

- روش های مورد استفاده

- چه کسی مهندسی ارزش را انجام می دهد؟

- مهندسی ارزش روشی متمایز از دیگر روش ها

نتیجه گیری و پشنهادها

منابع و مآخذ

 


مقدمه

پیشرفت بشر انعکاس مستقیم دانش و فناوری به جامعه می باشد. دانش قابل توسعه است. از بدو تاریخ بشر تا کنون این دانش بصورت نمایی رشد داشته است.

امروزه ما در یک دنیای پویا و مهیج زندگی می کنیم. همه روزه پیشرفت های چشمگیری در علوم و فناوری اتفاق می افتد. توسعه و رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی مردم حاصل مهارتی است که با استفاده از دانش و فناوری بدست آمده است.

ما با تلاشی مضاعف برای کشف حقایق جدید، فناوری جدید، اختراعات نو و غیره به آینده قدم می گذاریم. امروزه محصولات جدید، پیشرفت های جدید، روش های جدید، ابزار جدید، فناوری جدید و راه های جدید برای ساختن محصولات فعلی یک امر عادی تلقی می گردد. نو و جدید بودن اکنون یک راه و روش زندگی کردن شده است.

نو به معنی تغییر است. ( چارلز کیترینگ) می گوید : « دنیا در حال تغییر است، اما این تنها چیزی است که پیشرفت را به دنبال دارد » و بنابراین مبارزه قرن بیست و یکم بر سر تغییر خواهد بود : تغییر در محصولات، تغییر در فناوری تغییر در تجارب ملی و بین المللی و بطور کلی تغییر مستمر در همه چیز.

پدیده تغییر تنها محدود به یک ناحیه نیست. اکنون در موقعیتی هستیم که باید خود را به گونه ای آموزش داده و تربیت کنیم که حتی دیروز هم کسی نمی دانست!

باید شرایط را به گونه ای آماده کنیم که برای فردا آماده باشند و یا حتی برای چیزهایی که فعلاً نمی دانیم.

مدیر موفق آینده باید بیش از همه نماینده تغییر باشد. ما در ابتدای راه هستیم. انگیزه و هدف این نیست که صرفا زنده بمانیم بلکه باید رشد کنیم.

رشد در مورد ایجاد فرصت ها و مدیریت آن ها بحث می کند. چگونه فرصت ها را مدیریت کنیم.

رشد به طور کلی انتخاب ارزش های خاص مشتری و بسیج کردن کلیه امکانات سازمان برای رسیدن به آن ارزش ها می باشد. رشد یک ایده متعالی است.

آقای تاتا می گوید :

« همیشه برای کامل بودن (عالی بودن) هدف گذاری کنید،

در این صورت است که شما به تعالی خواهید رسید. »

امروزه موثرترین روش در مدیریت تولید، نوآوری ها و اختراعات جدید می باشد باشد و موفق ترین شرکت ها در آینده، شرکت هایی هستند که دارای آینده های جدید با سرعت و انعطاف لازم باشند. ساخت و تولید، هسته اصلی تحول در فناوری است. پیشرفت های امروزی متوجه سیستم های خودکار، برنامه پذیر و یا سیستم های ساخت و تولید انعطاف پذیر (FMS) می باشد که می تواند محصولات متنوعی را در یک خط، تولید نماید و در صورت لزوم و بطور لحظه ای از یک مدل به مدل دیگر بپردازد.

با استفاده از « FMS » ادعا شده است که بازده سرمایه و کار هر دو می تواند دو برابر (یا حتی سه برابر) گردد و محصولات معیوب بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. این سیستم می تواند زمان رسیدن به محصولات جدید را تا حدود 90 % کاهش دهد که به معنی کارآمدی در تأمین  نیازهای مشتری به نحو کارآ می باشد.

هدف صرفا صرفه جویی منابع نیست، بلکه مهم تر از همه جلوگیری از بکارگیری منابع بصورت غیرضرور و حذف هزینه های غیرضرور می باشد.

این امر مستلزم اقدامات جدید و پیچیده زیادی است که روز به روز پیچیده تر نیز می شود و مدیران بایستی این کارها را انجام دهند. این موضوع درواقع چالش های جدید است که مدیران با آنها مواجه هستند.

برای انجام موفق این وظایف و رسیدن به هدف لازم است ایده های جدید، ابزار و روش های جدید بوجود آیند.

چنین توسعه ای از زمان «فردریک تیلور» شروع شد که روش مدیریت علمی را برای انجام بهتر کارها پیشنهاد کرد. او بر رضایت کاریف روش کار و دستمزد عادلانه تأکید داشت.

پس از آن «گیلبر تز» مطالعه زمان و حرکت برای اندازه گیری کار را مطرح نمود.

پس از آن ها «هنری فایول» اصول اداره کار را مطرح نمود.

 

 

 

فایل ورد 36 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق مشکلات نوجوانانشناسه محصول: 1118108
موجود

دانلود تحقیق مشکلات نوجوانان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق مشکلات نوجوانان

دانلود تحقیق مشکلات نوجوانان

مقدمه:

والدين و مربيان به منظور شناخت مسائل نوجوانان و حل مشکلات آنان بايد نيازهاي اين دوره را بشناسند زيرا عدم شناخت نيازها موجب ايجاد مشکلات بسياري در نوجوانان مي شود. آنها بايد بتوانند در صورت لزوم، علت مشکلات به وجود آمده در نوجوانان را شناسايي کنند.

مسائل نوجوانان را مي توان به چند دسته تقسيم نمود :

1-مشکلات جسمي: نقايص عضوي، مشکل رشدي، رژيم غذايي و ترس از چاقي و لاغري جزء مشکلات مهم نوجوانان مي باشد. گاهي اوقات نوجوانان از رشد خود، بيمناک بوده و رژيم هاي غذايي براي کاهش يا افزايش وزن اتخاذ مي کنند. والدين بايد به اين امر توجه خاصي داشته باشند.

2-مشکلات شخصيتي: از آنجا که در دوره بلوغ، نوجوان در حال شکل گيري شخصيت است ممکن است دچار بحران هويت گردد.

3-مسائل مربوط به خانه و والدين: اين مسائل در ارتباط با رابطه بين والدين و نوجوانان، رابطه نوجوانان با ديگر افراد خانواده مطرح مي شود.

4-موقعيت اجتماعي: از آنجا که نوجوان در دوره نوجواني در صدد برقراري مناسبات اجتماعي است و در اين زمينه به تمرين و مهارت مي پردازد. لذا مشکلات بسياري در اين رابطه ممکن است به وجود آيد.

5-مسائل جنسي: تحولات بلوغ، نوجوان را به يک موجود جنسي تبديل مي نمايد و هميشه در ذهن نوجوان سئوالات بسياري در اين زمينه مطرح است.

6-مسائل ديني و اخلاقي: باورها و ارزشهايي که نوجوان در ذهن خود مي پروراند .

7-مسائل مربوط به موفقيت تحصيلي: براي نوجوان مسائل مربوط به مدرسه ، مطالعه ، موفقيت تحصيلي و رابطه با معلم نيز وجود دارد.

8-مسائل مربوط به شغل و مسائل اقتصادي: به دليل استقلال طلبي نوجوان ، نيازمند به ماديات مي باشد.

9-بيماريهاي رواني: برخي از نوجوانان در اثر مشکلات زياد، دچار اختلالات رواني مي شوند که بايد هر چه سريعتر شناسايي و درمان شوند.

10-مسائل اوقات فراغت: به اوقات فراغت نوجوان بايد اهميت بسزايي داد. زيرا نوجوان نيازمند بازي و سرگرمي در اوقات فراغت است و عدم توجه به اين اوقات مي تواند موجب سردرگمي و روي آوردن به گروههاي خلاف شود.

11-مسائل اعتياد: نوجوانان ممکن است در اثر مسائل عاطفي يا گسسته بودن خانواده هايشان دچار انحرافات و اعتياد گردند.

12-بزهکاري: اعمال خلاف دوره نوجواني مشکلاتي را براي نوجوان ايجاد مي کند. نوجوانان بايد بدانند که در حد و مرز قانون رفتار کنند.

13-تضاد بين نسلها : والدين و مربيان بايد به مسئله تضاد بين نسلها نوجه کنند تا بتوانند مسائل نوجوانان را به حداقل برسانند، به خصوص در زمينه حل مشکلات مي بايستي نوجوانان را هدايت کنيم تا با توجه به تواناييها و نيازهاي، قادر به حل مشکلات خود باشند.

راهکارهاي حل مشکلات

والدين بايد با نوجوانان ارتباط مستقيني داشته باشند تا بتوانند آنها را در حل مشکلات ياري نمايند. چنانچه راهکارهايشان مفيد واقع نشد مي بايستي از راهنمايي و مشاوره تخصصي استفاده کنند.

وقتي که صحبت از مشکل مي شود منظور حل مستقيم مسائل نيست، بلکه بايد فقط به او کمک کرد تا خود راه حل را پيدا کند. زيرا حل مستقيم مشکلات، قدرت حل مسائل را از نوجوانان سلب مي کند، نوجواني دوره آزمايش و کسب تجربه است.

بنابراين چنانچه ديگران مشکلات نوجوان را حل نمايند، نمي تواند تجربه کافي به دست آورد و در نتيجه مهارتها و عزت نفس وي کاهش يافته و نمي تواند فرد مستقلي شود.

مراحل حل مشکل

به منظور حل مشکلات، اولين گام شناخت مسئله، تعريف آن و تشخيص مسئله از شبه مسئله است. گاهي اوقات واقعاً مسئله اصلي را تشخيص نمي دهيم و حل شبه مسئله، مشکلي را برطرف نمي کند و مشکل کماکان در حال اصلي خود باقي مانده و فقط وقت و انرژي ما به هدر رفته است.

نوجوان بايد با راهنماييهاي والدين و مربيان، مسئله را شناسايي نموده و سپس حل کند. در غير اينصورت اگر قادر به حل مشکل نبود والدين به او کمک مي کنند.

 

 

 

فایل ورد 10 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق مزاياي سخنرانيشناسه محصول: 1118109
موجود

دانلود تحقیق مزاياي سخنراني

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق مزاياي سخنراني

دانلود تحقیق مزاياي سخنراني

مزاياي سخنراني

روشي مقرون به صرفه در زمان و وقت گروه

باعث ايجاد خلاقيت وانگيزه مي شود

بوسيله مختصر نمودن شاخه هاي مورد مطالعه درزمان و وقت دانشجويان صرفه جويي مي شود

سخنراني مي تواند فرصت طرح موضوعات به روز و Upto-date فراهم نمايد وسيله خوبي براي معرفي كه موضوع مي باشند.

سخنرانيها باعث افزايش روند كار دانشجويان مي شود و وسيله اي براي سرعت بخشيدن به كار دانشجو مي باشد.

معايب سخنراني

به طور نسبي در ايجاد انگيزه و تحريك انديشه بي تاثير مي باشند.

در تغير طرز فكر وتحريك وتهييج آن بي تاثير مي باشند.

سخنرانيها نسبت به روشهاي ديگر نامناسب مي باشند.

هدف عمده واصلي سخنرانيها نبايد قضاوت هايي در مورد اجتماع ويا اشخاص باشد.به طور كلي برسراين مسئله كه يك سخنراني 50 دقيقه اي بدون تفسير و بررسي يك روش ضعيف در ياد گيري مي باشد توافق وجود دارد.   

معمولآ هيچ دانشجويي در بحث شركت نمي كند وهيچ تمريني در مورد آنچه ياد گرفته شد ويا آنچه كه سخنران در مورد آن به نتيجه رسيده وجود ندارد.

سخنرانيها با كاهش شديد تضاض وافت شديد در خواست از طرف دانشجو مواجه مي باشد.

براي مثال در يك مطالعه و تحقيق در اين مورد دانشجويان قادر بودند به خاطر بياورند و7 درصد محتواي 5 دقيقهاي اول سخنراني را اما فقط 20 درصد ده دقيقه آخر را به خاطر مي سپرند

در نتيجه يافته هاي سخنران تاثيرمطلوبي در دانشجو ندارد.

به دليل عدم تقاضاي سريع از طرف دانشجويان در بارة آنچه رد طول سخنراني ارائه شده در طي مدت زمان كوتاهي افت شديدي در صدد موارد آموزش داده شده بوجود مي آيد.

فاكتورهاي ديگر مي توانند در به خاطر سپردن اطلاعات داده شده در سخنراني كمك كنند اين فاكتورها عبارتند از : معني بخشيدن به آنچه آموزش داده شده ، ايجاد بحث منطقي در مورد موضوع مطرح شده تكرار به منظور ماندگاري يادگيري ونتيجه و باز خورد آن بر روي اجراء وتمرينهاي نوشتاري خواهد بود.

دانشجويان تظاهر مي كنند كه مايلنداهداف موضوع سخنراني را بدانند

در دسترس بودن اهداف مورد نظر وبدست آمده وسيله خوب و مطمئني براي تهسيل نمودن امر ياد گيري مي باشد اگر چه بطور كلي اين اهداف بر آساني محقق نمي شوند.

سخنران

دانشجويان انتظارات خاصي از سخنران به خصوص در ارائه يك سخنراني جذاب دارند.

اصول مطالب عبارتند از :

 1- شفاف بودن بحث و آنچه ارائه مي شود.

2-تمامي مواردي كه بيان مي شود واضح ومنطقي باشد.

3-دانشجويان قادر به فهميدن اصول اساسي موضوع باشند.

4-به وضوح سخنراني را بشنوند.

5-بر موارد به طور هوشمند …….. مفهوم ببخشند.

6-به سخنران در زمينه موضوع به طور دوستانه ومساعدت آميز كمك نمايند.

7-به ادامه بحث توجه داشته باشند.

8-خود را با دقت مناسب سخنراني تطبيق بدهند.

 بورسيه يا هزينه تحصيلي

نشان دادن دانش و علم به روز در مورد موضوع

با مثال توضيح دادن در مورد كاربرد هاي علمي موضوع مورد بحث

اشاره به آخرين پيشرفت ها در مورد موضوع

نشان دادن ارتباط بين بحث تئوري و عملي موضوع

ايجاد انگيزه براي پيشرفت دانشجويان

در نظر گرفتن نقطه نظرات دانشجويان

اجازه طرح سوال در طول سخنراني

تحريك دانش آموزان براي تفكر مستقل ومنتقدانه .

فاكتورهاي بالا نشان مي دهد روشهاي متفاوت مي توانند فرايند سخنراني را تهسيل بخشند .ضروري به نظر مي رسد دانشجويان درنظر بگيرند ياد گيري وبحث و مجادله در ساختار و ارائه يك سخنراني نكاتي كه مي بايست سخنران از آن دوري كند:

 

 

 

 

فایل ورد 45 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعاتشناسه محصول: 1118111
موجود

دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

دانلود تحقیق مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

چكيده:  با وجود  مطالعات نظري نسبتا زيادي كه در زمينة استفاده از نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات صورت گرفته، اما به طور نسبي نظام‌هاي بازيابي اندكي را مي‌توان مشاهده كرد كه در آنها از  قابليت‌هاي نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي استفاده شده باشد. به تعبير ديگر، در اغلب اين‌گونه نظام‌ها، استفاده از الگوهاي سنتي بازيابي اطلاعات نظير منطق بولي قابل مشاهده است.. بررسي متون مرتبط نشان مي‌دهد كه اغلب پيشرفت‌ها در اين زمينه مرتبط با مفاهيم پردازش هوشمند متن، واسط‌هاي هوشمند و عامل‌هاي هوشمند بوده است. اين مقاله سعي دارد به طور نظري ميان اهداف مورد انتظار از نظام‌هاي خبره و هوشمند و فرايند بازيابي اطلاعات ارتباط برقرار كند. در نهايت، با رويكردي كاربرمدار اين موضوع مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه ماهيت برخي  فرايندها در  بازيابي اطلاعات مرتبط با نياز اطلاعاتي واقعي كاربر به گونه‌اي پيچيده است كه به دشواري مي‌توان نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي را به طور كامل جايگزين آن كرد.


 مقدمه

    مقالات و متون متعددي  در مورد مفهوم و كاربردهاي نظام‌هاي خبره[1] و هوش مصنوعي[2] نوشته شده است. با اين حال، جست‌جو در  ويرايش پيوسته (2004) پايگاه چكيده مقالات كتابداري و اطلاع‌رساني (ليزا)‌[3] نشان داد كه به طور نسبي مقالات اندكي در خصوص كاربردهاي عيني نظام‌ها‌ي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات نوشته شده است. هدف مقاله حاضر، پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي (هوشمند) را مي‌توان در نظام‌هاي بازيابي اطلاعات مورد استفاده قرار داد  و اگر چنين است كاربرد  عيني آنها در اين‌گونه نظام‌ها چگونه است. مروري بر تحقيقات انجام شده در حوزه كتابداري و اطلاع رساني در اين زمينه نشان مي‌دهد كه ابهام‌هايي در خصوص كاربردهاي عيني فن‌آوري‌هاي خبره و هوش مصنوعي در بازيابي اطلاعات مشاهده مي‌شود. چه بسا، يكي از دلايل اين امر انتشار متون و مقالاتي است كه بيشتر بر جنبه‌هاي نظري تاكيد داشته‌اند. اين موضوع  توسط لنكستر[4] و وارنر[5] در كتاب" كاربرد فناوريهاي هوشمند در خدمات كتابداري و اطلاع‌رساني" برجسته شده است (لنكستر و وارنر، 2001، ص1). در واقع،  اين ابهام وجود دارد كه آيا نظام‌هاي مورد بحث در اين‌گونه متون و مقالات، به طور عيني به مرحله بهره برداري رسيده‌اند و در پايگاه‌هاي اطلاعاتي حاوي انواع مختلفي از اطلاعات، برروي ديسك فشرده يا شبكه‌هاي پيوسته، مورد استفاده قرارگرفته‌اند،  يا اينكه تنها ساختار و عملكردهاي آنها به طور نظري مورد بحث قرارگرفته است، يا در بهترين شكل، در قالب پيش نمون[6]  ارائه شده‌اند. از طريق جدول 1 مي‌توان ديدگاهي كلان نسبت به مقالات مرتبط منتشر شده در مجلات حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني كه در پايگاه ليزا نمايه شده‌اند بدست آورد.


دانلود تحقیق مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستان ، ايرانشناسه محصول: 1118112
موجود

دانلود تحقیق مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستان ، ايران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستان ، ايران

دانلود تحقیق مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستان ، ايران

پژوهشگر در اين فصل به مطالعه تطبيقي مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستاان و ايران پرداخته و مطالب مرتبط با مديريت بلايا در كشورهاي مذكور را در قالب برنامه ريزي، سازماندهي، ساختار، آموزش نيروي انساني مطرح ساخته است.

در شروع بررسي هر كشور اطلاعات پايه اي در مورد كشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذكر گرديده و به منظور تنوير ذهن خواننده اطلاعات جامعي در مورد آن كشور تحت عنوان كليات كه به نحوي با مديريت بلايا مرتبط است ارائه  گرديده است تا خواننده و مخاطب يك تصوير كلي از كشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاريخي بلايا در كشور مورد مطالعه از ديگر مواردي است كه در اين فصل به آن پرداخته شده است.

ذكر آمار تلفات و خسارات وارده به هر كشور ناشي از بلاياي مختلف در قالب جداول و تشريح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در اين فصل آورده شده است.

جايگاه قانوني مديريت بلايا در نظام قانوني كشورها و پرداختن به بيشينه آن از موارد ضروري ديگر بود كه پژوهشگر در اين فصل به آن اشاره نموده است.

 تشريح مراتب مديريت بلايا در هر كشور در قالب چرخه مديريت بلايا سه تفكيك در ذيل هر يك از كشور تصريحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در اين فصل قرار گرفت. ذكر تجارب مديريتي كشورها در بلايايي كه بازتاب جهاني داشته است در اين فصل با هدف استفاده از تجارب ديگران نيز از مواردي بوده كه مذكور گرديده است.

شايان ذكر است كه تعدد وقوع بلاياي خاصي در هر كشور هسته مركزي فعاليت هاي مديريت بلايا را شكل داده و روند تلاش هاي مديريت بلايا در آن كشور حول محور آن بلاي خاصي كه كشور ياد شده بيشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و ايجاد ساختار براي مقابله با آن بلاي خاصي با مديريت ساير ؟؟ ديگر مانعه الجمع نمي باشد.

ذكر ساير موارد و مسائل مرتبط با مديريت بلايا كه مي تواند در دستيابي به يك الگوي جامع الاطراف به ايران مفيد باشد در اين فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده است.

فهرست مطالب مديريت بلايا در كانادا

1- پيش درآمد

يك – كليات

2- بلايايي كه بر جامعه كانادا تأثير گذارند

3- زمينه مخاطرات و بلاياي طبيعي در كانادا

4- مدل كلي مديريت بلايا در كانادا

5- استراتژي تخفيف و كاهش اثرات بلايا در كانادا

6- مرحله تعديل بلايا در كانادا

7- تعديل ساختاري

8- تعديل غيرساختاري

9- جدول اصول و رهنمودهاي استراتژي ملي تعديل بلايا در كانادا

10- حمايت از زير ساخت هاي مديريت بلايا در كانادا

11- سازماندهي مديريت بلايا در كانادا

12- راهبردهاي اسامي در مديريت بلاياي كانادا، تخليه، بهداشت، رهبري

13- هماهنگي در مديريت بلاياي كانادا

14- سيستم هاي مواجهه با بلايا در كانادا

15- اصولي كه در مديريت بلاياي كانادا رعايت مي شود

16- انواع سيستم هاي مديريت بلايا در كانادا

17- سيستم ICS

18- عملكردهاي بنيادي سيستم ICS

19- الگوي مديريت بلايا در كانادا

20- سيستم بر ليتيش كلمبيا bc

 

 

 

فایل ورد 65 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق کاربرد لیزرشناسه محصول: 1118114
موجود

دانلود تحقیق کاربرد لیزر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق کاربرد لیزر

دانلود تحقیق کاربرد لیزر

مقدمه

امروزه ليزر كاربردهاي بيشماري دارد كه همه زمينه هاي مختلف علمي و فني فيزيك-شيمي-زيست شناسي - الكترونيك و پزشكي را شامل مي شود. همه اين كاربردها نتيجه مستقيم همان ويژگي هاي خاص نور ليزر است

لیزر چیست ؟

  نور ليزر نوع كاملاً جديدي از نور است؛ درخشان‌تر و شديدتر از هرچه كه در طبيعت يافت مي‌شود. مي‌توان نور ليزري آن‌چنان قوي توليد كرد كه هر ماده‌ي شناخته شده‌ي روي زمين را در كسري از ثانيه بخار كند. مي تواند سخترين فلزات را سوراخ كند يا به راحتي جسم سختي مثل الماس را سوراخ كند و از آن بگذرد.

    برعكس، باريكه‌ي كم قدرت و فوق‌‌العاده دقيق انواع ديگر ليزر را مي‌توان براي انجام دادن كارهاي بسيار ظريف مثل جراحي روي چشم انسان به كار برد. نور ليزر را مي‌توان خيلي دقيق كنترل كرد و به صورت باريكه‌ي مداومي به نام موج پيوسته يا انفجارهاي سريعي به نام پالس درآورد.

    اگرچه اصول بنيادي ليزر از 40 سال پيش شناخته شده بود، نمايش اولين ليزر، دريچه‌‌اي را به طرف يكي از هيجان انگيزترين و پردامنه‌ترين پيشرفت هاي تكنولوژي قرن بيستم گشود. در ظرف چند سال پس از نمايش اولين ليزر، انواع بسيار گوناگوني از ليزرها به صورت ابزارهاي عملي به صور گوناگون به كار گرفته شدند. ليزرها در تكنولوژي انقلابي جديد پديد آورده‌اند و تأ ثير آن‌ها بر زندگي ما در آينده نيز ادامه خواهد داشت.

    امروزه گستره‌‌ي وسيعي از ليزرها در همه جا به كار گرفته شده‌اند. فروشگاه‌هاي بزرگ و بسياري از انبارهاي بزرگ خورده‌فروشي براي جستجوي خود‌به‌خود، ثبت قيمت‌‌ها و صورت‌برداري از اقلام خريداري شده، در قسمت حساب كننده از ليزر بهره مي‌گيرند. در دستگاه‌‌هاي ويدئويي از نور ليزر براي خواندن ديسك‌هاي ويدئويي و ايجاد تصوير متحرك همراه با صدا استفاده مي‌كنند. مقدار زيادي اطلاعات را روي ديسك‌‌هاي ليزري ثبت مي‌كنند تا بعداً روي صفحه‌ي كامپيوتر خوانده شوند يا توسط چاپگرهاي ليزري به شكل نسخه‌ي سخت روي كاغذ چاپ شوند.

    در پزشكي نور ليزر به عنوان نوع جديدي چاقوي جراحي بدون خونريزي استفاده مي‌شوند و وقتي كه نسجي مثل قسمت معيوب كيسه‌ي صفرا در خلال جراحي برداشته مي‌شود، رگ‌هاي خوني بسته مي‌‌شوند. كارهاي دندانپزشكي با ليزر درد كمتري دارند و براي روكش و پل دندان از ليزرها استفاده مي‌شود.

    در صنعت از ليزرها براي عمليات گرمايي فلزات، جوش دادن قسمت‌ها به يكديگر و وسايل هم‌ترازي دقيق استفاده مي‌شود. ليزرها را براي اندازه‌گيري دقيق فاصله‌هاي خيلي بزرگ و نيز فاصله‌هاي خيلي كوچك به كار مي‌برند. افزون بر اين‌ها ليزرها را همراه با تارهاي نوري، براي انتقال بهتر داده‌ها و بهبود ارتباط تلفني به كار مي‌گيرند. ليزرها در حال تغيير دادن نحوه‌ي پژوهش دانشمندان هستند. ليزرها مي‌توانند چشمه‌ي جديدي از قدرت الكتريكي بيافرينند، مشابه فرايندي كه در خورشيد براي توليد انرژي به وجود مي‌‌آيد.

خواص  نور ليزر و كاربرد‌هاي آن
‏ از نخستين روزهاي ساخت ليزر پي برده شد كه نور ليزر خواص مشخصه‌اي دارد كه آن را از نورهاي ايجاد شده از ساير منابع، متمايز مي‌كند. در ابتدا به اين ويژگي‌ها و نحوه ايجاد آنها توسط ليزر اشاره خواهيم كرد. ليزر داراي سه ويژگي مهم است:
تك‌فامي
‏     در توضيح اين ويژگي لازم است ابتدا با مفهوم گسيل القايي ( نشر القايي)آشنا شويم. گسيل پرتو توسط الكترونهاي برانگيخته در داخل اتم به دو صورت است :1 ) گسيل خود به‌خودي  2) گسيل القايي
فرض كنيد ‏‎1 ‎‏ ‏e‏ و ‏e2‎‏   دو تراز متوالي از يك اتم با انرژي‌هاي  ‏‎1‎‏ ‏E‏  و‏‎2‎‏ ‏E‏   باشد و الكتروني در تراز ‏‎ e1 ‎در حالت پايه خود قرار گرفته باشد. اگر به هر دليلي اين الكترون از‎ ‎تراز ‏‎1‎‏ ‏e‏   به تراز بالاتر ‏‎2‎‏ ‏e‏ برود گفته ميشود اتم تحريك شده است يا در حالت برانگيخته قرار دارد. چون اين حالت يك حالت‏‎ ‎‏ ناپايدار است اتم تمايل دارد هرچه زودتر به حالت پايدار باز گردد. به همين دليل الكترون مزبور بلافاصله به حالت  قبلي در تراز‏‎1‎‏ ‏e‏  بر خواهد گشت. از طرفي چون اين دو تراز اختلاف انرژي  ‏‎1‎‏ ‏E‏ ‏E 2-‎‏ دارد بنا بر اصل پايستگي انرژي، انرژي اضافي الكترون به صورت تابش با فركانس ‏V،  حين بازگشت به تراز اول گسيل مي‌شود. به اين فرآيند گسيل خودبه‌خودي گويند. حال اگر الكتروني در تراز‏‎2‎‏ ‏e‏  در حالت پايه خود قرار داشته باشد و ما به طريقي اتم را تحريك كنيم ( ميدان الكترومغناطيسي، تابش، حرارت و... ) در اثر اين القا الكترون مزبور تراز ‏‎2‎‏ ‏E‏  را ترك نموده وبه تراز ‏‎ E1‎برود و حين اين انتقال ( بنا به اصل پايستگي انرژي ) تابش گسيل كند به اين تابش گسيل القايي يا نشر القايي گويند. ‏
‏     هر كدام از اين فرآيندها ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. در گسيل خودبه‌خودي تابش‌هاي گسيل شده به صورت كاتوره‌اي و در تمام جهات گسترده است. اما در گسيل القايي جهت تابش در يك راستاي معين خواهد بود. از طرفي در گسيل خودبخودي فوتونهاي تابشي  در اثر گزار بين اتمهاي ترازهاي اتمي يا مولكولي مختلف و متفاوت از هم به وجود مي‌آيند پس اين تابش‌ها طيف گسترده‌اي از فركانس‌ها را شامل مي‌شود. ‏
‏     اما در گسيل القايي تابش در اثر گزار بين ترازهاي اتمي يا مولكولي مشابه گسيل مي‌شود. بنابراين همه تابش‌ها تقريبا فركانس يكساني دارد. معمولا در ليزر از فرآيند گسيل القايي استفاده مي‌شود. اما براي داشتن گسيل القايي طولاني مدت به مولكول‌هايي شامل دوتراز كه تراز بالايي آن پروتراز پاييني آن خالي باشد، نياز داريم. اما آنچه كه نظريه‌هاي كوانتومي  بيان مي‌كنند اين است كه بنا به قاعده گزينش  در اتم‌ها ابتدا ترازهاي پايين‌تر پر مي‌شود. بنابراين  به وضعيت به‌وجود آمده  در ليزر، وارونگي جمعيت گويند. نحوه ايجاد وارونگي جمعيت  بسته به نوع ليزر متفاوت است. مثلا در ليزر هليوم نئون مخلوط  كردن اين دو گاز منجر به جفت شدن برخي تراز‌ها ي اتمي آن دو شده و وارونگي جمعيت مورد نياز را تامين مي‌كند. به اين ترتيب ليزر قادر به ايجاد تابشي تك فركانس  خواهد بود. با اين وجود براي تك فركانس شدن بيشتر از يك عنصر اپتيك مانند بازآواگر( سنجه) نيزدر ليزر استفاده مي‌شود. ‏
ويژگي تك‌فامي نور ليزر بيشتر كاربرد شيميايي دارد. به عنوان مثال براي جدا سازي ايزوتوپ‌هاي يك عنصر به يك منبع تك‌فام مانند ليزر نياز است. ايزوتوپ‌هاي يك عنصر از نظر محتوا باهم متفاوت است پس فركانس‌هاي جذب آنها نيز اندكي متفا وت خواهد بود كه تنها نور ليزر قادر به تفكيك آنها است. تمايل زياد به استفاده از اين كاربرد در صنايع هسته‌اي نيز غيرمنتظره نيست. ‏

 

 

 

فایل ورد 59 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق کهکشان راه شیری و منظومه شمسیشناسه محصول: 1118117
موجود

دانلود تحقیق کهکشان راه شیری و منظومه شمسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق کهکشان راه شیری و منظومه شمسی

دانلود تحقیق کهکشان راه شیری و منظومه شمسی

فهرست مندرجات

 

پیشگفتار

1

چکیده

2

مقدمه

3

کهکشان راه شیری

 • قسمت‌های اصلی کهکشان
 • ماهیت راه شیری
 • قسمت نوراني راه شيري
 • خانواده راه شيري

4

6

9

10

11

ستاره ها و خصوصيات آنها

14

فاصله ستاره ها از يکديگر

17

نحوه اندازه گيری سرعت و جهت حرکت ستاره

18

تشكيل پيش ستاره در مركز توده هاي چرخان

20

تعادل نيروها در ستاره

22

ستاره هايی مانند خورشيد

23

ستارگان سنگين‌تر از خورشيد 

24

چرخه عمر یک ستاره

26

نحوه پيدا کردن ستاره قطبی در آسمان شب

30

صور فلکی در کره سماوی

 • صور فلکی فصل بهار
 • صور فلکی فصل تابستان
 • صور فلکی فصل پائیز
 • صور فلکی فصل زمستان

33

34

35

36

38

محاسبه فاصله زمين تا ستاره

42

منظومه شمسی

44

 • مقدمه

44

 • خورشید

44

 • خانواده منظومه شمسی

50

سیارات منظومه شمسی

50

ماه

52

عطارد

58

ناهید(زهره)

62

زمین

65

بهرام(مریخ)

70

مشتری

73

کیوان(زحل)

76

اورانوس

81

نپتون

85

پلوتون

90

سدنا

95

نتیجه گیری

96

فهرست منابع و ماخذ

97


گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق کشف انرژي اتميشناسه محصول: 1118118
موجود

دانلود تحقیق کشف انرژي اتمي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق کشف انرژي اتمي

دانلود تحقیق کشف انرژي اتمي

کشف انرزي هسته اي يکي از مهمترين و اثر گذارترين کشفيات بشر در طول تاريخ است. در سال 1927 ميلادي ، « آلبرت انيشتن » با طرح فرمولي ثابت نمود که « اگر اتم شکافته شود ، انرژي عظيمي ايجاد مي شود.»  دوشيوه بنيادي براي آزادسازي يک اتم وجود دارد: در روش «شکافت هسته اي» هسته اتم را با يک «نوترون» به دو جزء کوچک تر تقسيم مي شود. نظير اقدامي که در مورد ايزوتوپ هاي اورانيوم (يعني اورانيوم 235 و 233) انجام مي شود. و در روش دوم که به «همجوشي هسته اي » مشهور است ؛ با استفاده از دو اتم کوچک تر که معمولا هيدروزه  يا ايزوتوپ هاي هيدروژن (مانند دو تريوم و ترتيوم ) هستند ، يک اتم بزرگ تر مثل هليوم يا ايزوتوپ هاي آن را تشکيل مي شود. اين فرايند در خورشيد براي توليد انرزي به کار مي رود.[1]

علي رغم اهميت اين کشف از همان آغاز سوء استفاده قدرت هاي جهان از آن نگراني عميقي را در سطح جهان پديد آورد ؛ با فاصله اندکي  آمريكايي‌ها براي نخستين بار به طور كاملاً سري در صحراي “نوادا” انفجار هسته‌اي را آزمايش كردند. در جنگ جهاني دوم هم هواپيماي ده‌ تني دبليو به خلباني سرگرد “كنراد” بمبي را كه نام آن “Litell boy” بود در هيروشيماي ژاپن منفجر كردند كه اين بمب در 8 متري زمين منفجر شد و 120 هزار نفر را جزغاله كرد.

انرژی هسته ایی به زبان ساده

به نظر عجيب مي رسد که يک نيروگاه هسته اي نزديک نيروگاه بزرگ زغال سوز از توربينهاي بخاري براي حرکت الترناتورها وتوليدالکتريسيته استفاده کند.در صورتي که تنها تفاوت در نوع منبع توليد حرارت انهاست.در مرکز هر نيروگاه هستهاي يک راکتور قرار دارد.راکتور ظرف بزرگي است که در ان گرما به مقدار بسيار زياد در اثر واکنشهايي به نام شکافت هسته توليد مي شود.گرماي حاصل از شکافت هسته براي توليد بخار و حرکت تور بينها به کار مي رود.

براي درک پديده شکافت هسته لازم است که اطلاعاتي درباره خود اتم داشته باشيم.

اجسام از اتمهايي ساخته شده است . اتمها آن اندازه کوچکند که نمي توان آنها را ديد. در يک قطره آب ميليونها اتم وجود دارد. مدتها دانشمندان بر اين باور بودند که اتم کوچکترين جزئي است که وجود دارد واژه اتم يک کلمه يوناني است به معني تجزيه ناپذير که نمي توان آن را تقسيم کرد. بهرحال در سال 1905 آلبرت انيشتين نظريه مشهوري را اعلام کرد او گفت: که اگر اتمي را بتوانيم به روشي تغيير دهيم و يا بشکافيم مقدار بسيار زيادي انرژي آزاد خواهد شد. اولين دانشمندي که توانست اتم را بشکافد و موفق به اين کار شد ارنست رادرفورد بود. اين آزمايش مشهور در آزمايشگاه کاونديش در کمبريج در سال 1919 انجام شد. از اين پس رادرفورد و ديگر دانشمندان به تحقيق پرداختند تا ثابت کنند که اتمها خود از ذره هاي کوچکتر و يا از ذرات بنيادي ساخته شده اند. ما اکنون مي دانيم که قسمت عمده هر اتم را فضاي خالي تشکيل مي دهد در مرکز هر اتم هسته قرار دارد. در اطراف هسته يک يا چند الکترون کوچک و مشابه همواره در مدارهايي دوران مي کنند. هسته ها از پروتونها و نوترونها ساخته شده اند. هيدروژن گاز بسيار سبک وزني است و اتمها ي آن ساده ترين اتمها ست. هر اتم هيدروژن از يک پروتون که هسته اتم است و يک الکترون تشکيل شده است. در مقابل اورانيم فلز بسيار سنگيني است. هر اتم اورانيم داراي 92 پروتون و بيش از يکصد نوترون در هسته است و 92 الکترون در مدارهاي آن حرکت مي کنند. اورانيم تنها ماده طبيعي است که پديده شکافت در آن به آساني صورت مي گيرد. هنگامي که يک نوترون به هسته يک اتم آن برخورد کند اين هسته به دو جزء تقريبا" مساوي تقسيم مي شود، اين اجزاء با سرعت زيادي تقسيم مي شوند و همزمان دو يا سه نوترون آزاد مي شود و باعث شکسته شدن اتمهاي ديگر اورانيم مي شوند. هنگامي که اين نوترونها با هسته اتمها برخورد کنند شکافتهايي جديد صورت مي گيرد و مقدار بسيار زيادي گرماتوليد مي شود. اين عمل را واکنش زنجيري مي ناميم که در نتيجه انرژي آزاد مي شود . همانطوري که در پديده شکافت گرما توليد مي شود، راديو اکتيو نيز ظاهر مي گردد پرتوهاي مواد راديو اکتيو خطرناک و قابليت نفوذ زيادي دارند ورقه کلفت فولاد و ديواره هاي بتوني که در مرکز رآکتور به يکديگر متصل شده اند قرار مي دهند همانطور که بايد بتوانيم ميزان حرارتي را در اجاق گاز کم و زياد کنيم لازم است که بتوانيم شکاف هسته را نيز کنترل کنيم اين عمل نظارت و کنترل بوسيله ميله هايي از جنس بر يا کادميمم که درون راکتور قرار مي گيرند انجام مي شود. اين ميله ها نوترونها را جذب مي کنند و سرعت واکنش زنجيري را کاهش مي دهند اگر دماي رآکتور بالا رود و گرماي بيش از حد توليد شود ميله ها کاملا" به طرف برده مي شوند و واکنشهاي رآکتور کاملا" متوقف مي گردد بايد بتوان گرماي حاصل از درون رآکتور را خارج کنيم و اين خيلي مهم است براي انجام اين کار مايع يا گازي را به درون رآکتور مي فرستيم گرماي حاصله مي تواند آب را در مبدلهاي حرارتي بجوش آورد عمل آن نظير آبگرمکن کوچک خانه شما است که آب گرم حمام شما را تامين مي کند. در نيروگاهها مبدلهاي حرارتي آب را به جوش مي آورند و بخار حاصل از آن براي حرکت توربين استفاده مي شود. توربين ها، آلترناتورها را به حرکت در مي آورند و الکتريسيته توليد مي شود نظير همه نيروگاهها که مواد زائدي از سوختهاي آنها حاصل مي شود رآکتورها نيز مواد زائدي توليد مي کنند و نظر به اينکه خاصيت راديو اکتيويته اين مواد براي سالهاي سال باقي مي ماند بايد با نهايت مراقبت آنها را جابجا کرد.

 

 

 

فایل ورد 24 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق كتيبهشناسه محصول: 1118120
موجود

دانلود تحقیق كتيبه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق كتيبه

دانلود تحقیق كتيبه

كتيبه به‌نوشته‌اي اطلاق مي‌شود كه بر روي سنگ، در حاشيه  سردر ساختمان‌ها؛ يا گوشه‌هاي پارچه‌هاي خاص نظير پرده، سفره، و بيرق؛ و يا بر صفحه‌هاي كتاب نگارش مي‌يابد (:1 ج 11، ذيل "كتيبه").

سنگ‌نبشته‌هاي (كتيبه‌هاي) يافت شده در مصر و بين‌النهرين و مواردي مانند آن به هزاره چهارم پيش از ميلاد برمي‌گردد. اين كتيبه‌ها بيشتر فرمان شاهان و فرمانروايان و توصيف وقايع و تاريخ جنگ‌ها بوده‌اند (:5 37-38).

از كتيبه‌هاي مهم دوران باستان در ايران و نواحي اطراف آن يكي كتيبه آشور بانيپال در ذكر فتح شهر شوش و وقايع پس از آن (:10 8)، و ديگر كتيبه‌هاي دوگانه داريوش هخامنشي در بيستون به زبان‌هاي پارسي قديم و عيلامي بابلي است، كه يكي به كتيبه بزرگ و ديگري به كتيبه كوچك موسوم است.

از شاهان هخامنشي كتيبه‌هاي متعددي در تخت‌جمشيد، شوش، نقش رستم، و همدان برجاي مانده است (:1 ج 11، ذيل "كتيبه"). كتيبه داريوش اول در شوش را فرانسويان كشف كردند. اين كتيبه مفصل‌تر از كتيبه بيستون و نقش رستم (از كتيبه‌هاي ديگر اين شاه و شاهان ديگر هخامنشي) است. در نقش رستم، محلي در 4 كيلومتري تخت‌جمشيد، چهار مقبره از شاهان هخامنشي به‌صورت مغاك‌هايي بر سينه كوهي از سنگ يكپارچه برجاي مانده است. در اين مكان كتبيه‌هايي درباره جنگ‌ها و فتوحات داريوش و خشايارشاه وجود دارد (:2 ج 3، ص 369-372). در همدان نيز كتيبه‌اي از داريوش در كوه الوند به زبان پارسي، عيلامي، و آشوري نگارش يافته است. محتواي آن وصف اهورامزدا و كمك‌هاي او و ذكر وقايع سلطنت داريوش است. كتيبه‌اي از خشايارشاه نيز در همان مكان با وصف اهورامزدا و ذكر سلطنت او وجود دارد. كتيبه ديگر از اردشير دوم برپايه ستوني به سه زبان مذكور است كه هم‌اكنون در موزه بريتانيا قرار دارد. مضمون اين كتيبه وصف اجداد اردشير دوم و تالاري است كه او بنا نهاده است (:1 ج 11، ذيل "كتيبه").

كتيبه و كتيبه‌نگاري در اسلام. كتيبه‌نگاري در بناهاي يادبود، مقبره‌ها، مساجد، مدارس علميه، بقعه‌ها، عمارات باشكوه، ستون‌ها، و جاهاي مناسب ديگر به‌كار مي‌رفته است و به اين ترتيب در اين مكان‌ها آثار ارزشمندي از هنر خوشنويسي و كتيبه‌نگاري به اشكال عمودي يا افقي خلق شده و به يادگار مانده است. تجزيه و تحليل اين آثار از منظرهاي گوناگونِ هنري و موضوعي مي‌تواند دريچه‌هايي فراسوي تاريخ، تمدن، و فرهنگ اسلامي بر ديدگان پژوهندگان معاصر بگشايد (:13 68-69).

دو عامل مهم موجب رشد و ترقي خوشنويسي* زير سايه اسلام شد. يكي اينكه چون مسلمانان معتقد بودند آيات قرآن از نظر ظاهر و باطن، الهي و معجزه است پس به كتابت آيات در درون و بيرون بناهاي اسلامي همت گماردند. ديگر آنكه، نگارش نسخ خطي عربي و فارسي ــ با تحول در سبك نگارش اشكال و اعجام آنها در سير ايام ــ باعث شد كه خوشنويسي اين زبان‌ها جزء لاينفك هنرهاي تزييني آنان شود (:12 56-57؛ :13 43؛ 14).

انواع مختلف خطوط شامل كوفي، نسخ، ثلث، طغري، ريحان، محقق، نستعليق، و جز آن در كتيبه‌نگاري‌هاي اسلامي از صدر اسلام تاكنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند (:12 8-9؛ :13 44-47؛ 14). از ميان خطوط ياد شده، خط ثلث به سبب دور و تموج آن و نيز به جهت حركات نرم قلم، درشتي و برجستگي حروف، و قابليت تزيين و ايجاد نقش و نگار در كتيبه‌نويسي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. مضمون كتيبه‌ها در بناهاي ايران شامل آيات قرآن، احاديث نبوي، شعر، ماده تاريخ، تاريخ بناها يا نام بنيان‌گذارانشان، و مواردي جز آن است (:11 98).

 

 

 

فایل ورد 20 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌شناسه محصول: 1118122
موجود

دانلود تحقیق كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌

دانلود تحقیق كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌

فهرست مطالب :

تاريخچه سازمان : 2

تاريخچه كتابخانه ملي ايران : 2

مقـدمـه. 2

نخستين ساختمان كتابخانه ملّي.. 5

سير تحولات كتابخانه ملّي.. 8

ادغـام سازمان اسناد ملي كشور با كتابخانه ملّي ايـران. 14

ساختمان جديد كتابخانه ملّي.. 17

تاريخچه اسناد ملی ایران. 18

لزوم و اهميت آرشيو ملي.. 20

اهداف، وظايف و تشكيلات آرشيو ملي.. 20

اهداف و وظايف سازمان : 22

ساختار سازماني سازمان : 24

تاريخچه سازمان :

سازمان‌ اسناد و كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مؤسسه‌اي‌ آموزشي‌، پژوهشي‌، علمي‌ و خدماتي‌ است‌ كه‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌ و رياست‌ عاليه‌ آن‌ با رئيس‌ جمهوري‌ است‌.

شكل‌گيري‌ رسمي‌ كتابخانه‌ ملي‌ به‌ سال‌ 1316 بازمي‌گردد. در سال‌ 1358 مركز خدمات‌ كتابداري‌، و در سال‌ 1378 سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در كتابخانه‌ ملي‌ ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ 1381 با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌، كتابخانه‌ ملي‌ و سازمان‌ اسناد ملي‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلي‌ شكل‌ گرفت‌. اكنون‌ اين‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «كتابخانه‌ ملي‌ ايران‌» و «گنجينه‌ اسناد ملي‌ ايران‌» فعاليت‌ دارد.

 

تاريخچه كتابخانه ملي ايران :

مقـدمـه

تـاريخچـه تشكيـل مجمـوعـه كتابخانه بـه آغـاز دهـه 1240 ش. بـاز مي گردد. در 1268 ق./1231ش.، مدرسه دارالفنون در تهـران كار خود را آغاز كرد، و 12 سال بعد ( 1280ق./1243ش.) كتابخانه كوچكي در آن مدرسه تأسيس شد و تقدير چنين بود كه اين مجموعه كوچك در مدرسه اي كه به سبك اروپايي، ساخته شده بود، هسته اوليه مجموعه كتابخانه ملّي ايـران شـود كـه 73 سـال بعـد، در سوم شهريور 1316ش. رسماً، در تهران، گشايش يافت؛ و يكي از مظاهر تجدد در اين كشور به شمار مي رفت.

در عهد مظفرالدين شاه كه آشنايي ايرانيان با تمدن غرب بيشتر شد، در 1315ق./ 1276ش.، به منظور اشاعه فرهنگ و تأسيس مـدارس جـديـد، انجمـن معـارف تهران تشكيل شد. انجمن يك سال بعد، در 17 جمادي الثاني 1316/1277 ش. ‌« كتابخانه ملي معارف » را با مجموعه اي كه با كوشش فراوان گردآوري كرده بود، در جنب مدرسه دارالفنون، در محل انجمن، تأسيس كرد. نكته مهم اينكه واژه « ملّي » كه در نـام ايـن كتابخانه بـه كـار رفتـه، بـه هيچ وجه به معناي « مليتي » و « ملي گرايانه » نبـود، بلكـه بيـانگـر آن بـود كـه اين كتابخانه هيچ گونه وابستگي به دولت ندارد و مؤسسه اي است غير انتفاعي و مردمي از اين رو، بي جا نيست اگر آن را نخستيـن كتابخانه عمـومي ايران بدانيم كه در تهران تأسيس شد؛ كما اينكه تا چند دهه بعد كتابخانه ملي تبريز،كتابخانه ملي فارس، كتابخانه ملي كرمان، و كتابخانه ملي رشت نيز، كه جملگي كتابخانه عمومي بودند، در ايران تأسيس شدند. والا در هركشوري فقط يك كتابخانه ملّي مي تواند وجود داشته باشد. از اين رو، صحيح نيست « كتابخانه ملي معارف» را سلف كتابخانه ملـي ايـران بدانيم.

 

 

 

فایل ورد 30 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق قیر و قطرانشناسه محصول: 1118124
موجود

دانلود تحقیق قیر و قطران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق قیر و قطران

دانلود تحقیق قیر و قطران

 قیر – جسم سیاهی است که از شمار زیادی هیدروکربور ، که به سیستم کولوئیدی در هم شده اند ، درست شده و دارای هیدروکربورهای گوگرد دار و اکسیژن دار هم هست . قیر چسبنده است و دانه های سنگ را به همدیگر می چسباند ، این است که در ساختمان رویه های سیاه آسفالتی مصرف می شود . آب در قیر نشت  نمی کند ، از این رو با آن ساختمانها را آب بندی می کنند .

خواص قیر: قیر علاوه بر چسبندگی و غیر قابل نفوذ بودن دارای خواص دیگری نیز می باشد که مصرف آن در ساختمان و راه سازی ممکن می سازد.

خواص قیر

1- قیر جسمی است که در اثر حرارت از سختی به سفتی و خمیری و شلی و آبکی تغییر شکل می دهد و در اثر پایین آوردن حرارت دوباره مراحل فوق را طی کرده و به حالت اول بر می گردد .

2- قیر مانند فیلم نازکی دور دانه ها را گرفته و بدون پارگی یا ترک خوردگی آنها را بهم می چسباند .

3- در مقابل نیروهای وارده بخوبی مقاومت می کند و در ساختمان نیروهای فشاری و کششی را تحمل می کند و پاره نمی شود و در راه سازی نیروهایی مثل کوبیدن – مکیدن و خراشیدن را تحمل می کند این نیروها کلا" از طرف چرخهای اتومبیلها در هنگام حرکت و تغییر سرعت و ترمز کردن به سطح آسفالت وارد می شود.

4- قیر در مقابل عوامل جوی مانند سرما – گرما و یخ زدن مقاومت می کند.
 
5- قیر در مقابل درجه حرارتهای معمولی تغییر حالت نمی دهد.

6- در راه سازی آسفالت جاده ها در صورت احتیاج به تعمیر وصله پذیر بوده و اسفالت کهنه و نوبخوبی بهم چسبیده و یکپارچه عمل می کند .
امروز قیر را دو جور به دست می آورند ، آن را از معدن در می آورند( قیر معدنی ) و بیشتر قیر مصرفی در راه سازی و آب بندی کردن ساختمانها ، از پالودن نفت خام تهیه می شود .( قیر نفتی )

 قیر های معدنی : از پریدن روغنهای نفت خام در زمان بس دراز پیدا شده است . گویند که قدیمی ترین معدنهای قیر که از آنها بهره برداری می شده ، در دره رود اردن و پیرامون دریای مرده (بحرالمیت ) و موصل بوده است ، بیشتر قیر معدنی ای که در آمریکا و اروپای باختری مصرف می شود ، از معدنهای ترینیداد و برمودا به دست می آید.

قیر ترینیداد: در ترینیداد ، قیر را از دهانه ی یک آتشفشان خاموش در می آورند . رویه ی بسته قیر را می شکنند و از زیر آن قبر برمیدارند ، که باز هم قیر روان می شود و جای آنچه را برداشته پر می کند این قیر ترینیداد خالص نیست و دارای جسمهای معدنی است آن را در گرمای 160 درجه آب کرده صاف می کنند که
 Trinidad epure نامیده می شود.
 
 - دارای 5/38 درصد جسم های معدنی و 5 درصد جسم های آلی ای که در cs2 حل نمی گردید . و5/56 درصد قیر است که در سولفورین کربن حل می شود .
جسمهای معدنی ای که آن را خاکستر آتشفشانی و خاک رس کولوئیدی می پندارند ، به شکل دانه های خیلی ریز در آن پخشند ، این جسم های معدنی ریزدانه ، درجه ی نرمی و درجه ی چکیدنش را بالا برده اند . قیر ترینیداد پالوده را در روغنهای معدنی حل می کنند و یا آن را با قیرهای نفتی درهم کرده به مصرف می رسانند .

قیر ترینیداد پالوده ، دارای چگالی 4/1 ، درجه نفوذ4/1 تا 4 ( در گرمای 25 درجه ) درجه ی نرمی 78 تا 84 و درجه ی شکستن 14 تا 13 است .
 
 قیر برمودا – در کنار خلیج پاریا در ونزوئلا از یک جای مرداب مانند به پهنه ی 360 هکتار و گودی 6/0 تا 7/2 متر ، که پر از قیر است برداشته می شود . هنگام بیرون آمدن از چشمه قیر خمیری ست از آن گاز هم بر می خیزد و کم کم در برابر هوا سفت می گردد .

 

 

فایل ورد 32 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق فلسطینشناسه محصول: 1118127
موجود

دانلود تحقیق فلسطین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق فلسطین

دانلود تحقیق فلسطین

فرضیه

1- آیا جنگ فلسطین هنوز هم ادامه دارد ؟

2- آیا مردم فلسطین ، مردمی آزاد هستند و در خانه وکاشانه ی خود به سرمی برند ؟

3- آیا مردم فلسطین هنوز هم به مقاومت خود در برابر ظلم ادامه می دهند ؟

4- آیا فلسطین تاریخ کهن و قدمت تاریخی دارد ؟

5- وضعیت بیت المقدس پس از اسلام چگونه شد ؟

 

روش جمع آوری

ما برای تهیه ی این تحقیق  ابتدا به کتاب خانه ی مدرسه مراجعه کردیم وچندین کتاب از آنجا گرفتیم و مطالب مفید و مختصری از آن کتابها را نوشتیم . سپس از سایت های اینترنتی استفاده کردیم . در این راه از سخنان والدینمان و دیگر اساتید نیز استفاده کردیم .

 

مقدمه

اعراب در فلسطین با اوج تجاوز آشنا شدند در خاک فلسطین است که سرنوشتشان تقریر می شود.

در فلسطین است که اعراب باشد سرنوشت ساز بزرگ خویش روبرو شده اند – مع الوصف ناگزیر باید اعتراف کرد که با بعنوان یک ملت هنوز به اهمیت این مسئله و جوانب مختلف آن می پردازیم چنان که باید با آن زندگی نکرده ایم .

الهام از گذشته در صورت راستین خود یکی از انگیزه های پیکار و یکی از عوامل ثبات و ترقی است از همین روست که می توان گفت شناخت تاریخ، شرط عمده شناخت خود، ضرورتی چون و چرا در مقابله با دشمن و غلبه بر اوست به همین ترتیب آگاهی ملتهای بپاخاسته از گذشته و حال خود بدانها کمک می کند که خوشتن خویش از عرضه دارند و در نبردهای سر نوشت ساز پیروز شوند.

بنابراین اگر بخواهیم راه درست برویم ناگریزیم که از شناخت صحیح و حقایق ثابت کمک بگیریم بویژه آنکه تاریخ فلسطین سرشار از تحرک است و از سکون و بی حرکتی خالی است.

و تاریخ تاریخی به شکل تردید یا پذیری آگاهی به موقع اعراب فلسطین را از خطرهای صهیونیسم و استعار نشان می دهد.

و به شکل قاطعی تاکید می کند که آنها برای مقابله با این خطرات به مبارزه ای تلخ و بی امان دست زده اند.

مقاومت اعراب فلسطین در برابر صهیونیسم و استعمار انگلیسی شکلهای متعددی داشت و راهها و شیوه های گوناگون مبارزه – از اعتراض و تحریم و اعتصاب گرفته تا عصیان و انقلاب مسلحانه همه را تجربه کرد.

 

تاریخچه مختصر فلسطین

نگاهی به تاریخ قدیم به سرزمین فلسطین تا ظهور اسلام

سرزمین فلسطین که در قدیم کنعان نام داشت دارای 25000 کیلو متر مربع مساحت و در ساحل شرقی مدیترانه و در مجاورت کشورهای مصر، سوریه ، اردن و لبنان قرار دارد . فلسطین سرزمین حاصلخیز و دارای آب و هوای معتدل است این منطقه محل ظهور پیامبران بزرگی چون عیسی (ع) و موسی (ع) و محل عبور روزندگان حضرت ابراهیم (ع) بوده است . و از نظر موقعیت ژئویلتیک نیز بسیار حساس و استراتژیک است.

شهر اورشیم یا بیت المقدس قدیم بر فراز تپه ای بنا گردیده که با معبد یهود بر بالای کوه موریا قرار دارد بیت المقدس از امکان های مهم فلسطین است که کره صهیون و کره زیتون از شرق و غرب آن را احاطه کرده اند .

تاریخچه ی پر ماجرا فلسطین با یاد و نام انبیاء سلف آغاز می شود . نام حضرت یعقوب ، اسرائیل بود و بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستند و حدود سیزده قرن قبل از میلاد معتقد بوده اند و در هنگام حکومت فرعون بر هر و پیش از ظهور موسی (ع) اسرائیلیان جمعیت انبوهی پیدا می کنند چهار صد و سی سال پس از ورود یعقوب به هر حضرت موسی قوم بنی اسرائیل را از سرزمین مصر برای بردن به عرض موعود ، به حرکت در آورد که پیمان این مسافرت 40 سال به طول انجامید و حوادث عدیده ای اتفاق افتاد . از جمله آن که وقتی موسی (ع) 400 روز از قوم خویش غایب شد ، الواح دهگانه را برای هدایت مردم بیاورد . قوم وی دوباره بر بت پرستی روی آوردند که بخاطر دین نافرمانی بود که چهل سال در بیابان ها سرگردان شدند و موسی (ع) در این دوران طولانی از هدایت قوم فرو گذارند و اما یعنی اسرائیل با رها دست به طغیان و تجاوز زدند پس از موسی (ع) یوشع جانشین وی برای عبور دادن بنی اسرائیل از اردن  شد و پس از آن که این قدم به شورهای جدید رسیدند ، دست به غارت و کشتار اهالی زدند که پادشاه اورشیم با شاهان پنج شود دیگر متحد شده و با یورش و بنی اسرائیل جنگیدند که همگی شکست خورده و توسط بنی اسرائیل به دا آویخته شدند . اما  قوم فلسطین در مقابل آنان مقاومت کرد و سرانجام بنی اسرائیل را مغلوب ساخت . طی چند جنگ قوانین قوم فلسطین همواره بر آنان پیروز می شود یاسر از جنگ های فراوان ، سرانجام بنی اسرائیل قدرت گرفته و شرها مسلط شدند و در حدود هزار سال بیش از میلاد ، حضرت داوود  توانست اورشامیم را از دست فلسطینان خارج کند و بیت المقدس یا خانه خدا را در آن جا نبا کند که این بناتر توسط حضرت سلیمان تکمیل شد بیت المقدس حدود 1100 سال پیش از بنای کعبه در مکه به دست ابراهیم (ع) و 970 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده حضرت داوود با چهارده نسل شجره اش ، حضرت ابراهیم بنیان گذار کعبه می رسد و به روایت انجیل متی حضرت عیسی (ع) پس از بیست و هشت نسل ، شجره اش به داوود ختم می شود و بدین ترتیب مکه (کعبه) حرم اول و مسجدلاقصی (قدس) حرم دوم موحدان گردید.

 

 

 

 

فایل ورد 36 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق عجایب هفتگانه جهانشناسه محصول: 1118131
موجود

دانلود تحقیق عجایب هفتگانه جهان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق عجایب هفتگانه جهان

دانلود تحقیق عجایب هفتگانه جهان

عجایب هفتگانه به هفت اثر برتر معماری و مجسمه سازی عصر باستان اطلاق می‌شود. این هفت اثر ظاهراً اولین بار توسط یک فنیقیایی یونانی‌الاصل به نام آنتیپاتروس در قرن دوم پیش از میلاد در یک کتاب ثبت شده اما این کتاب نه از نظر هنری ارزشی دارد نه از نظر فلسفی بلکه فقط به منزله کتابچه راهنمایی برای جهانگردان و گردشگران بخصوص گردشگران یونانی بوده است. مشخص نیست که این فرد خودش این آثار را دیده است یا نه. به هر حال آنچه مسلم است این است که وی در زمانی می‌‌زیسته که تمام این شاهکارهای هنری سالم و موجود بوده‌اند و او نمی‌خواست ویرانه‌ها را به همعصران خود معرفی کند. همین طور آثاری که نسبت به یونان در فاصله بسیار دوری قرار داشتند در کتاب وی ذکر نشده‌اند. به این ترتیب آثاری مانند تخت جمشید یا دیوار چین در این فهرست گنجانده نشده‌اند.

نکته دیگر در مورد این آثار انتخاب عدد هفت برای تعداد آنهاست. دلیل این امر هم مقدس بودن این عدد است. عدد هفت چه در گذشته و چه در حال، برای انسان محترم و مقدس بوده بطوریکه تقریباً در هر گونه تقسیم بندی به این عدد توجه شده است. مانند هفت روز هفته، هفت هنر، هفت خدای یونان باستان و...

عجایب هفتگانه جهان نام فهرستی اروپا-محور است که برخی نویسندگان قدیمی اروپا برای بی‌همتا فرض کردن تمدن یونان و بخشیدن احساس برتری به اروپائیان آن فهرست و آن نام را درست نموده‌اند. بیشتر سازه‌های ادعایی این فهرست وجود ندارند یا دیگر نیستند. بسیاری از سازه‌های موجود دیگر جهان مانند دیوار چین و تخت جمشید و آنگکور و دیوار بزرگ گرگان می‌توانند در صدر چنین فهرست‌هایی قرار گیرند.

تهیه فهرست کامل عجایب هفت گانه در اصل حدود سده دوم پیش از میلاد کامل شده است و اولین اشاره به تهیه این مجموعه مکتوب در کتاب تاریخ هرودوت آمده است که به سده ۵ پیش از میلاد مربوط برمی‌گردد.

چندین دهه بعد از آن، تاریخ نگاران یونانی درباره بزرگ‌ترین بناهای تاریخی دوران خود شروع به نوشتن کردند. از جمله کالیماکوس (Callimachus) - که در ۳۰۵ تا ۲۴۰ قبل از میلاد می‌زیست - سر کتابدار کتابخانه اسکندریه، «مجموعه‌ای از عجایب جهان» را تهیه کرد. امروز، تمام چیزی که درباره این مجموعه می‌دانیم، همین عنوان آن است و بس، به این دلیل که این کتاب نیز در آتش‌سوزی بزرگ کتابخانه اسکندریه از بین رفت.

فهرست نهایی عجایب هفت گانه در قرون وسطا تکمیل شد. این فهرست شامل چشمگیرترین بناهای تاریخی جهان باستان بود که از بعضی، شواهد بسیار اندکی در دست بود و تعدادی نیز اصلاً باقی نمانده بودند. آثار کنده کاری هنرمند هلندی مارتن ون هیمسکرک (Marten Van Heemskerck) و کتاب تاریخ معماری یوهان فیشر ارلاخ (Johann Fischer von Erlach) از قدیمی‌ترین منابعی هستند که در آن به این فهرست عجایب هفت گانه اشاره شده است.

شواهد باستان‌شناسی از بسیاری از اسرار تاریخی که قرنها عجایب هفت گانه را احاطه کرده بودند، پرده برداشته است. عجایب هفت گانه برای سازندگانشان نمادهایی از مذهب، اسطوره شناسی، هنر، قدرت و علم بودند و برای ما، آنها شواهدی از توانایی انسان هستند.

از زمانهای بسیار قدیم تا کنون، فهرست‌های متعدد و متفاوتی از عجایب هفتگانه به نگارش درآمده است. فهرست اروپا-محور مذکور بدین قرار است:

فانوس دریایی اسکندریه

هرم بزرگ جیزه

تندیس غول‌پیکر رودس

نیایشگاه آرتمیس

تندیس زئوس

باغهای معلق بابل

آرامگاه هالیکارناسوس

 

 

 

 

 

فایل ورد 32 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود تحقیق طرز استفاده از موبایل در ایرانشناسه محصول: 1118135
موجود

دانلود تحقیق طرز استفاده از موبایل در ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق طرز استفاده از موبایل در ایران

دانلود تحقیق طرز استفاده از موبایل در ایران

چکیده

این مقاله بر اساس مشاهدات نگارنده و مصاحبه هاي موردي به طور کلی در این خصوص بحث می کند که چگونه تلفنهای همراه سبک زندگی ایرانیان را تغییر داده اند، به عنوان تسریع کننده بروز رفتارهایی  منزجر کننده عمل کرده اند، و نیز چگونه در ایجاد نوع تازه ای از رفتار مصرف  کننده و ارتباطی تأثیر گذاشته اند. مقاله به بررسی ایجاد کدهای کاملا جدید اجتماعی در ایران بوسیله رفتار مردم می پردازد. در اين  مقاله این مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت که چگونه امکان استفاده از یک تلفن همراه، حداقل در  مراحل اوليه نفوذ در جامعه، به یک ارزش اجتماعی تبدیل مي شود. مقاله به تناقضات موجود میان رفتار  فردی و استفاده از تلفن همراه در مکانهای عمومی می پردازد که به معنی صحبت کردن در جایی است که افراد دیگر می توانند آنرا بشنوند. مقاله برخی موضوعات را در خصوص ماهیت تغییر یابنده سبک زندگی ایرانیان مورد توجه قرار می دهد که به خاطر ورود تلفنهای همراه به بازار مصرف ایران بروز کرده است: اینکه آیا مردان بر خلاف استفاده از تلفنهاي ثابت، بیشتر از زنان وقت خود را با صحبتهای تلفنی میگذرانند؛ اینکه  آیا استفاده از تلفنهای همراه فقط به گروههای سنی مشخصی اختصاص دارد؛ اینکه آیا طبقه و ثروت در تملک تلفنهای همراه نقشی اساسی دارد یا نه؛ و اینکه آیا گسترش فرهنگ استفاده از تلفنهای همراه موجب کاهش استفاده از باجه های تلفن همگانی خواهد شد یا نه. مقاله خاطرنشان می کند که تلفن همراه با از بین بردن سلسله مراتب قدیمی موجب ایجاد فضای فردگرایانه گسترده تری میگردد: امکان انجام مکالمات خصوصی تر را فراهم می کند؛ هیچ کس نمی تواند انواع ارتباطات راه دور را کنترل نماید؛ و تلفن دیگر جزو دارایی های سازمانهای دولتی محسوب نمی شود. در عصر تلفنهای همراه، این افراد، و نه جامعه، هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند.

واژه های کلیدی: رفتار مصرف کننده، مشترکان تلفن همراه ، کد اجتماعی، سبک زندگی، فضای فردگرایانه ، فاصله زمان- مکان .

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعه شناختی گسترش تلفن همراه بر اساس مشاهدات نگارنده و مصاحبه هاي موردي، در میان ایرانیان است. تلفنهای همراه تاکنون از تحلیلهای جامعه شناختی بدور مانده اند.

 آنها توجه جامعه شناسان و علوم رسانه ای را جلب نکرده اند و بررسی تأثیر آنها در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین ما هیچ نظریه منسجمی در خصوص کارکردهای ویژه و عواقب ارتباطات از طریق تلفن همراه در دست نداریم. فقدان رغبت برای تحقیق علمی در این خصوص، که کمتر از تلاش برای انجام تحقیق درباره شبکه جهانی اینترنت می باشد، در سالهاي اخیر با تأسیس یک سایت اینترنتی در خصوص تحقیقات جامعه شناختی بر روی تلفن همراه، مورد توجه قرار گرفته است (Geser, 2003). همانگونه که گیزر به درستی خاطرنشان کرده است، نظریه پردازان اخیر مدرن نظیر مانوئل کاستلز و آنتونی گیدنز در رویکرد نظری خود فقط به اینترنت و تركيب رایانه های شخصی و ارتباطات تلفنی توجه کرده اند. علیرغم اینکه توجه ایشان به این ابداع بي نظير بجا می باشد، اما باید گفت که ایشان تقریبا به کلی از امکانات ارتباطی که تلفنهای همراه به وجود آورده اند، غفلت کرده اند. دیدگاههایی نظیر آنچه که گفته شد از این واقعیت اساسی چشم پوشی کرده اند که امروزه تلفنهای همراه، در مقایسه با رایانه و فنآوریهای اینترنتی، توسط اقشار بیشتری از مردم در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، و بنابراین تاثیر قویتری در زندگی اجتماعی، سبک زندگی، و رفتار مصرفی ایشان به جای می گذارد. در تحقیقی در ایرلند، از پاسخگویان جوان خواسته شد بگویند که اگر به تنهایی در جزیره ای دورافتاده قرار داشته باشند، چه نوع وسیله ارتباطی را ترجیح می دهند. 52 درصد از ایشان تلفن همراه را ترجیح دادند، در حالیکه فقط 18 درصد خواهان تلویزیون بودند (Hession 2001 cited in Geser 2003). معلوم نيست كه این مسئله در مورد ایران صادق باشد. با این وجود، مشاهدات نشان داده اسشت كه مردم برای تفریح و اوقات فراغت شان در زندگی اجتماعی، جایی بخصوص برای تلفن همراه باز می کنند. استفاده از تلفن همراه مي تواند امكان دستكاري زمان كار را به زمان فراغت ممكن سازد. همچنين مبلغی که مردم صرف پرداخت صورت حسابهای ماهیانه تلفنهای همراه شان میکنند، بیشتر از اینترنت یا تلفن ثابت است. پس، بدون تردید شایسته است که تغییر بنیادین در فهم افراد از خود و دنیا که بواسطه شیوع ارتباطات ارزان و انبوه تلفن همراه ایجاد شده است، مورد توجه بیشتر محققان قرار گیرد (Townsend 2000).

 

 

فایل ورد 23 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

دانلود پروژه طراحي خطوط انتقال و ايستگاه هاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گنابادشناسه محصول: 1118139
موجود

دانلود پروژه طراحي خطوط انتقال و ايستگاه هاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود پروژه طراحي خطوط انتقال و ايستگاه هاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد

دانلود پروژه طراحي خطوط انتقال و ايستگاه هاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد

چكيده:

طرح آبرساني گناباد به هدف تامين آب شرب شهر گناباد وبرخي از روستاهاي اطراف شهر ، صورت پذيرفته است به گونه اي كه آب به صورت مستمر و با كيفيت مطلوب و فشار مناسب در اختيار شهروندان قرار گرفته و توجيه اقتصادي داشته باشد.

قسمتي از طرح كه به عنوان پروژه تخصصي اينجانب تعريف شده است ، طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچي ( چهار حلقه چاه اكتشافي ) به ايستگاه پمپاژ موجود در سيدآباد مي‌باشد.


مقدمه:

 

به طور كلي براي تامين آب مصرفي هر منطقه ، به انتقال آب از نزديكي منبع آب تا نزديكي آن منطقه احتياج است. در طرح آبرساني به شهر گناباد نيز همانند بسياري از پروژه هاي انجام شده ديگر ، آب بايد از منطقه چاه گچي ( كه شامل چهار حلقه چاه اكتشافي است) به نزديكي شهر گناباد منتقل شود.

براي انجام اين كار احتياج به اطلاعاتي در مورد كليات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعيت و نياز آبي تا پايان دوره طرح و بررسي منابع آب و امكانات آبرساني موجود داريم كه در فصل اول گنجانده شده اند.

اطلاعات موجود راجع به مسير خط انتقال و توپوگرافي منطقه در فصل دوم آورده شده است.

 براي انجام پروژه لازم است شناختي كلي راجع به جنس لوله ها و فاكتور هاي مهم در انتخاب آنها داشته باشيم. به همين دليل فصل سوم را ، به شرح كلياتي راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ايم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ پرداخته ايم.

بحث و نتيجه گيري نهائي در فصل پنجم به بررسي مقادير فشار در حالت دائمي‌كار و فشارهاي اضافي ناشي از ضربه قوچ مي‌پردازد.


فصل اول: كليات

 

1-1كليات طرح:

 

تاسيسات آبرساني شهري معمولا براي سالهاي آينده طراحي ميگردند. به طور كلي مقدار آب مورد نياز در آينده نسبت به زمان تهيه طرح افزايش مي‌يابد. اين افزايش ناشي از افزايش سطح بهداشت عمومي‌مي‌باشد. لذا براي اينكه شبكه هاي توزيع بتوانند مدت طولاني مورد استفاده قرار گيرند، ضرورت دارد كه در ابتدا پيش بيني هاي لازم براي توسعه آينده به عمل آيد.

تعيين سال مقصد طراحي به نوعي كه جوابگوي نياز آينده بوده و از طرفي هزينه زيادي را تحمل ننموده و توجيه اقتصادي داشته باشد، مسئله اي است كه در انتخاب سال مقصد موثر است.

با توجه به عمر تجهيزات سال مناسب براي طرح شبكه توزيع را 30 سال در نظر مي‌گيريم. از طرفي با توجه به هزينه هاي زياد تا سال مذكور و همچنين به منظور استفاده بيشتر از تاسيسات موجود آبرساني در شهر گناباد، امكان تلفيق اين تاسيسات به طرح نيز در نظر گرفته شده است.

شبكه توزيع بر اساس نياز حداكثر ساعتي در روزهاي گرم سال ، براي جمعيت تحت پوشش در سال مورد نظر ، محاسبه خواهد شد.

 

 

فایل ورد 62 صگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

درباره ما

ایران کادو مرجع تخصصی فروش اینترنتی کالا در ایران است. گروه‏‏‌های مختلف کالا مانند کالای دیجیتال، لوازم خانگی، لوازم شخصی،سرمایشی و گرمایشی با تنوعی بی‌نظیر در ایران کادو عرضه می‏‏‏‌شوند. ایران کادو با در اختیار داشتن سهم عمده‏‌ای از بازار عرضه اینترنتی کالا در ایران با تنوعی بسیار بالا از برندهای مختلف، در همراهی مشتریان در فرآیند خرید و حفظ جایگاه بی‏‏‏‌طرفانه در میان آنها، نهایت تلاش خود را می‌‏‏کند. کاربران و مشتریان ایران کادو می‏‏‌توانند با حق انتخابی بسیار بالا و با دریافت اطلاعاتی کامل برای انتخاب درست کالای مورد نظر خود، وب سایت ایران کادو را بررسی کنند و با حداکثر اطمینان کالای خود را انتخاب و خرید کنند. همواره بهترین انتخاب و بهترین خدمات، شایسته مشتری پی اس دی فایل است

تماس با ما

xperess@gmail.com

پاسخگویی 24 ساعته در تمام ساعات روز

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

logo-samandehi